Denna webbplats drivs av R Ecosystem Specialists AB (“Radar”).

I denna användarpolicy avser termerna “Radar”, “vi”, “oss” och “vår” företaget som helhet, vilket inkluderar både dotterbolag, avdelningar, filialer och företag som står under kontroll av företaget som helhet. Termerna “du”, “din” och “dina” avser alla användare av denna webbplats och tjänster.

Användning av kostnadsbelagda tjänster i portalen

En användare med betalande åtkomst till portalen är knuten till det betalande företaget, således är det ej knutet till en specifik individ. Då en medarbetare avslutar sin tjänst har denna ej längre tillgång till de dokument och funktioner som företaget där denna var knuten till erhåller. I fallet där en individ som lämnat sin position hos ett företag använder funktioner samt laddar ner dokument bakom betalväggen kan denna individ krävas på ersättning för de för Radar förlorade intäkterna. I fallet där individen gör detta åt sin nya arbetsgivare som ej är betalande abonnemangskund kan även denna krävas på ersättning för den förlorade intäkten tjänsterna alternativt/och dokumenten motsvarar.