Nordic software outlook 2014 – Radar analyserar mjukvarumarknaden

This report is in English. Format is powerpoint. Den nordiska mjukvarumarknaden ökar långsamt efter en försiktig period. Radars analysrapport, Nordic software outlook 2014, visar att marknaden gradvis går mot ökade volymer i antal sålda infrastruktur- och applikationsmjukvaror. Trots och en större villighet att realisera investeringsplaner och tagna beslut uteblir motsvarande värdetillväxt. Läs mer i rapporten…

The report contains:

 1. Economics
 2. Governance, politics
 3. Market growth
 4. Drivers and willingness to invest

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Teknik och plattformar 2013

Strategisk vägledning runt vilka tekniker och plattformar som andra IT-beslutsfattare väljer och därmed vilka tekniker, plattformar och leverantörer som utvecklas, mognar eller avmattas i Sverige runt svenska förhållanden. Underlagen bygger på aktuella realiseringsplaner hos tusentals svenska verksamheter samt hur dessa har utvecklats och förändrats de senaste åren.

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

IT-Radar Market update 2013

Förändringar i budgetrealisering och operativa prioriteringar i svenska IT-verksamheter för resterande del av 2013

IT Radar Market Update, är exklusiv förhandsinformation till våra kunder om förändringar som uppstått i marknaden avseende budgetering, realisering och prioriteringar sedan IT Radar 2013 släpptes vid årets början. Rapporten bygger på ny research gjord i juni-augusti och är ett komplement med fördjupning till tidigare utgivna rapporter.

Rapportens innehåll

 1. De svenska förutsättningarna
  • Lägesrapport
  • Investeringsvilja
 2. IT-budgeten Q3/Q4 2013
 3. IT-marknaden Q3/Q4 2013
 4. Marknadsvärdeförändring
  • Hårdvara,
  • Mjukvara,
  • Tjänster
 5. IT-prioriteringar
 6. Branschunika skillnader
 7. Slutsatser

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Marknadsplan 2013-14

Verksamhetens representanter allt viktigare som kund.

Verksamhetsfinansierad IT växer kraftigt under kommande perioden.

Radars presentation Marknadsplan 2013-14, visar att marknadens tillit till den ekonomiska utvecklingen ökar. De svenska IT-budgetarna visar små men tydliga tecken på tillväxt. Framförallt är det verksamhetsfinansierad IT som växer och Radars analys indikerar en tillväxt motsvarande 8 procent under 2014.

Realiseringen av IT-budgetarna ökar i takt med att halvårsskiftet 2013 närmar sig. Kundernas tillit till den ekonomiska utvecklingen ökar under andra halvan av 2013 med en tydlig marknadstillväxt under 2014. Främsta orsak till ökningen i IT-realisering är den verksamhetsfinansierade delen som under 2013 ökar med 6 procent och under 2014 med hela 8 procent. Den nya kunden, dvs. verksamhetens representanter, blir allt viktigare för de leverantörer som vill ta tillvara ökningen i efterfrågan.

”Trenden i marknaden är ökad distribution och ökade affärsvolymer i antal. Sett till förändring och konkurrenssituation i marknaden, spelas ökningen ut olika. Vår analys indikerar att hårdvara och tjänster ökar medan mjukvarumarknaden minskar i värde under andra halvan av 2013 och under 2014”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Marknadsplan 2013-2014 innehåller:

 • Marknadens uppdelning och värden
 • Marknadstillväxt
 • Här finns affärern

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna presentation krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Konsultmarknaden i Norge 2013

– Var fjärde budgeterad IT-krona spenderas i konsultsegmentet.

Radars rapport, Konsultmarknaden i Norge 2013, är en djupgående rapport om utvecklingen på den norska marknaden för konsulttjänster. Rapporten ger en lokal nulägesanalys samt en strategisk och operativ beskrivning av villkor och förändring på den norska marknaden för konsulttjänster.

Den norska konsultmarknaden fortsätter att utvecklas positivt både värde- och volymmässigt och når 20,7 Mdr NOK för 2013. Verksamhetens andel av IT-inköpen ökar och blir med detta en allt större och viktigare kund med inriktning främst på renodlade tjänster och funktioner.

50 procent eller fler av köparna signalerar missnöje med utförda leveranser och uttrycker klar förbättringspotential hos sin primära leverantör av konsulttjänster. Främst gäller detta flexibilitet i projekten, leverantörernas förmåga att tillföra innovation samt att ”hålla vad man lovar”. Områdena kvalitet och kompetens erhåller dock tydligt positiva omdömen. I rapportens analysmaterial redovisas hur negativa resultat kan begränsas redan på upphandlingsstadiet.

Rapporten visar på en långsiktig förändring mot mer värdeadderade konsulttjänster där rådgivning ökar på bekostnad av supporttjänster. Tillväxten inom molntjänster innebär en ökning av rådgivningstjänster och dels en ökning av integrationstjänster.

Säkerhetskonsulter går mot en stark framtid då nästan 30 % av företagen planerar att öka sina inköp, och inom området systemutveckling som ligger högst när det gäller efterfrågeutvecklingen. Detta borgar för fortsatt hög aktivitet i den norska konsultmarknaden.

Du är inte inloggad…

För nedladdning av dessa rapporter krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

IT-strategisk inriktning 2020

Radars syn på viktiga områden i en kommande IT-strategi för år 2020

 1. IT MÅSTE leverera dubbla effekten till halva kostnaden
 2. Verksamheten och IT SKA samverka proaktivt
 3. Operativt IT ledarskap ÄR strategiskt värdefullt
 4. Kultur för att attrahera /behålla rätt kompetenser MÅSTE finnas
 5. Produktion och leverans av IT SKER på nya sätt
 6. Beroendet av externifiering för framgång ÖKAR

Du är inte inloggad…

För nedladdning av dessa rapporter krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

 

 

Den Svenska Konsultmarknaden 2013 och 2014

Konsultmarknaden i Sverige 2013 är en djupgående rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för konsulttjänster. Rapporten vänder sig till beslutsfattare i såväl kund- som leverantörsled och ger en lokal omvärldsanalys, nulägesanalys samt en strategisk och operativ beskrivning av villkor och förändring på den svenska marknaden för konsulttjänster.

Är du aktiv säljare eller köpare av konsulttjänster ger rapporten Svenska Konsultmarknaden 2013 ovärderlig styrinformation för faktabaserade strategiska beslut och saknar motsvarighet på marknaden.

Innehåll

 • Utvecklingen per bransch
 • Utvecklingen per segment – rådgivning, implementation, support
 • Utvecklingen per uppdragsform – helhetsåtaganden, egen projektledning
 • Prioriteringar per bransch
 • Konkurrens från konsultmäklare och offshoreleverantörer
 • Drivkrafter för inköpsbeslut
 • Kriterier för leverantörsval
 • Marknadsstorlek och marknadsandelar

Du är inte inloggad…

Frågor om rapportens innehåll:

Nils Molin, COO Radar alt. 073 399 68 16

För nedladdning av dessa rapporter krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Nordic Analysis – Market shares in the Cloud

Radar Ecosystem Specialists first Nordic analysis of the fast growing field of Cloud services.

The market segment is expected in 2013 to have a value growth of 30 percent. The segment of cloud services has matured and the penetration has reached levels that have enabled an accurate analysis of the distribution of market shares on the Nordic market.

The winner is Microsoft with a 30-40% market share in SaaS, PaaS and IaaS in this first Nordic market analysis.

The analysis in PPTx format is presented in English.

Download the analysis:


You are not logged on…

To download these reports a subscription is required.

Sammanställning av prioriteringar och budgeterade IT-investeringar för 2013

Uppdaterad översikt om hur IT-verksamheter i olika branscher prioriterar och realiserar budgeterade IT-medel för 2013. Underlaget täcker områdena hårdvara, infrastruktur och applikation fördelat på sju olika branscher.

Du får svaret på frågan:
“Hur många procent av verksamheterna inom bransch X har prioriterat att investera inom område Y under 2013?”.

Branscher:

 • Bank, finans och Försäkring
 • Energi
 • Handel
 • Offentlig sektor
 • Tillverkande industri
 • Tjänstesektorn
 • Telecom

Tolkning av informationen
Faktainformationen till “Så prioriterar kollegorna – 2013” bygger på verksamheternas kvarvarande planer och budgetar för 2013. Informationen är således en ögonblicksbild av prioriteringar av ännu ej realiserade planer. Prioriteringarna justeras enligt detta naturligt vart efter de realiseras under året. Ny sammanställning presenteras i augusti 2013.Hämta rapporten:


Du är inte inloggad.

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Analys – Marknadsandelarna i molnet

Radars första analys av det snabbväxande området Molntjänster finns nu tillgänglig för Radars kunder med abonnemang. Marknadssegmentet som under 2013 beräknas ha en värdetillväxt på 30 procent, har mognat och penetrationen har nått nivåer som möjliggjort en tillförlitlig analys av marknadsandelarnas fördelning.

Vinnaren i denna första analys av marknadsandelar inom SaaS, PaaS och IaaS är Microsoft med mellan 30-40 % marknadsandel i respektive delsegment.

Marknadssegmentet SaaS, dominerar och
används i svenska verksamheter för:

 • 38 % – Epost
 • 21 % – CRM
 • 21 % – HR lösningar

SaaS används även i hög grad av verksamheterna för nischade applikationer
som t.ex. beställnings- eller bokningssystem.

”När teknik ska ersättas i slutet av sin livscykel, väljer allt fler verksamheter att inte ersätta den med ny teknik utan istället med tjänst. Det ökande intresset för molntjänster motsvarar i Sverige en värdetillväxt på 20- 30 procent över året. Detta kan snabbt komma att rita om marknadsandelskartan”, säger Hans Werner VD för Radar.

Analysen innehåller:

 • Marknadsandelar fördelat på leverantör, SaaS, IaaS samt PaaS.
 • Fördelning operativ användning – SaaS

Analysen avser Svenska marknadsandelar och är baserad på kundutgifter för molntjänster exkl. kringtjänster.


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna analys krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->