Radar Trend Report – The importance of the right ERP system (Report in English)

(Rapporten är även tillgänglig utan kostnad för Radars VIP-nätverk).

A Radar report covering ERP in the “New normal” with increased pressure on cost as well as innovation.

The “new normal” for most IT organizations will mean double the effect at half the cost. This will mean to support the business and expand IT in order to increase business effect and innovation while using a budget that continues to decrease in real value over time.

An ERP system will be the most important and strategic asset of any organization moving into a future were all business will be increasingly digital and were transformation and flexibility will be key to stay competitive. The cost build up over time of an ERP system (TCO) as well as how well the system supports innovation (digitalizing the business and/or building new) will be of the essence when evaluating different vendors as well as different organizations… Download the complete report below.

Läs vad CIO Sweden skriver om rapporten i sin artikel “Här är affärssystemen som dyrast i drift”

About the research

Radar has conducted quantitative research in March and April 2014, qualitative meetings in April and May 2014 and data from benchmark tools and application databases that Radar possesses to build the insights in this report. In total data from over 1 000 Nordic organizations has been used in this report.

Content

 • BACKGROUND
  • ABOUT THE RESEARCH
  • COST WILL MATTER
  • MORE FOR LESS
  • INNOVATION WILL MATTER
 • ERP AND INNOVATION
 • ERP AND COST OF OWNERSHIP
  • THE ERP SYSTEMS SITUATION TODAY
  • ERP COST OF OWNERSHIP
  • COST OF OWNERSHIP EVOLUTION BETWEEN VENDORS

Du är inte inloggad…

NOTERA – Denna rapport är även tillgänglig utan kostnad för medlemmar i Radars VIP-nätverk!

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

IT-Radar 2014 – IT-marknadens utsikter och förutsättningar inför 2014

IT-Radar 2014 är Sveriges största och bredaste undersökning kring förhållanden och utveckling inom svenska IT-verksamheter och på den svenska IT-marknaden. Rapporten vänder sig till beslutsfattare i såväl kund- som leverantörsled och ger en lokal omvärldsanalys, nulägesanalys samt en strategisk och operativ beskrivning av villkor och förändring på den svenska marknaden.

IT-Radar 2014 ger unik lokal insikt om förutsättningar och förändringar för IT-köpare och IT-leverantörer i Sverige. Rapporten är en del av Radar Ecosystem Specialists reguljära rapportutgivning, vilken ger en 360-gradersvy över det svenska IT-ekosystemet, där varje spenderad krona kan följas, från den budget som finansierar ett IT-inköp fram till den tjänst eller produkt som konsumeras.

Innehållsförteckning

 1. Ekonomisk utveckling i Sverige
 2. De svenska förutsättningarna
 3. IT-kostnader och IT-budget
 4. IT-marknaden
 5. IT-organisationers prioriteringar
 6. Trender 2014

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Rapporten kan även beställas via formuläret nedan


IT-Radar 2014 bygger delvis på kvantitativ data, inhämtad genom en webbaserad undersökning genomförd under december 2013. I denna undersökning har över 1100 IT-beslutsfattare i svenska IT-verksamheter deltagit. Vidare har kvantitativ data inhämtats via Radar Ecosystem Specialists online-verktyg för utvärdering. Som komplement till denna data har resultat från djupintervjuer i kund- och leverantörsled, samt data från Radar Ecosystem Specialists andra enkäter och undersökningar använts. Totalt ligger närmare 2500 datakällor till grund för resultat och analyser i denna rapport.

Radar Advisory – Säkerhet Personuppgifter i molnet, Best practice

Denna Best practice rapport tar upp det IT strategiska området molnsäkerhet och är producerad av experter verksamma i Radar Advisory med lång erfarenhet och expertis.

Rapporten innehåller:

 1. ANALYS
  • Lagkrav att ta hänsyn till när man flyttar sin IT till molnet
  • Hur påverkar Personuppgiftslagen (PUL)
  • Personuppgifter lagrade i Tredje land
  • Säkerhetsmekanismer
  • Kontraktet med molnleverantören
  • Trender
 2. REKOMMENDATIONER
 3. CHECKLISTA

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under varumärket Radar Advisory.

Radar Advisory – Outsourcing strategier, Best practice

Alla IT‐verksamheter står idag inför trycket att skapa ökat värde till affärsverksamheten samtidigt som IT-budgeterna i praktiken krymper.

Detta skapar ett ökat tryck mot outsourcing av IT-tjänster. Men för att en outsourcing ska kunna skapa konkurrensfördelar krävs att traditionella och ensidigt kostnadsfokuserade outsourcingmodeller överges.

Outsourcing strategier innehåller

 • Analys
 • Tio sorters huvudvärk inom outsourcing

I denna Best Practice‐rapport redogör vi för och beskriver en modell – Vested‐modellen – för hur kunder och leverantörer steg för steg kan ingå relationsbaserade kontrakt för skapa outsourcingar och partnerskap i mästarklass.

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under varumärket Radar Advisory.

Radar Advisory – Business intelligence, Best practice

Business intelligence är ett område under förändring. Kraftigt ökande datamängder samt verksamhetskrav som mer anpassade verktyg och mobila lösningar för maximal affärsnytta ställs mot kostnadseffektiv drift i standardsystem och tillförlitlig säkerhet. Radar Advisory analyserar trenderna, belyser vanliga misslyckanden och ger rekommendationer för framgång inom tillväxtområdet Business intelligence. Denna rapport är även tillgänglig för Radar CIO Network.

Best practice – Business intelligence innehåller

 • Analys
  • Business intelligence
  • Big data
  • Mobilt BI
  • Molntjänster inom BI
  • Self service, BI
  • In­memory­analys
  • Säkerhet
  • Öppen källkod (inom BI)
 • Vanliga skäl till misslyckanden
 • Rekommendationer

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under varumärket Radar Advisory.

Software development Swedish trends & key figures

Note: Content in English.

Innehållet är även tillgängligt för Radars CIO-Network

Svenska IT-verksamheter utvecklar mer – Trender och nyckeltal.

– Drygt en fjärdedel av projekten fallerar avseende tid, kostnad eller specifikation.

Radars analys av nyckeltal från april 2013, visar att de svenska IT-verksamheterna ökar sin realisering av budgeterade medel för utveckling av kundunika mjukvarulösningar. Analysen omfattar 310 svenska IT-verksamheter där trenden är tydlig. Kundunika utvecklingsprojekt är ett tillväxtområde och satsningar i integrationsprojekt står för större delen av de realiserade medlen.

De viktigaste indikatorerna är att antalet projekt per organisation ökar samt att genomförandetiderna för varje enskilt projekt minskar. Majoriteten av de svenska IT-organisationerna använder idag agila utvecklingsmetoder för att korta tiderna för färdigställande. Av de genomförda utvecklingsprojekten fallerar dock 28 procent på någon av punkterna tid, kostnad eller specifikation vilket motsvarar en årlig kostnad på 700 miljoner kronor. Drygt 70 procent av projekten genomförs med en mix av egen personal och externa utvecklare. Betydelsen av jämförelse av nyckeltal i projekten före och efter samt behovet av upphandlingsstöd ökar i och men detta för att reducera riskerna och säkerställa lönsamma projektresultat.

”Integrationsprojekten blir fler och omfattar allt fler integrationspunkter. När komplexiteten ökar och tidsramarna i projekten krymper, gäller det att ha kontroll före, under och efter. När en så stor andel av projekten fallerar på tid, kostnad eller specifikation, bör verksamheten aktivt och planerat använda sig av benchmarking för att minska riskerna”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Analysen ” Software development Swedish trends & key figures”, presenteras på engelska.

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna presentation krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Software development Swedish trends & key figures

Note: Content in English.

Innehållet är även tillgängligt för Radars CIO-Network

Svenska IT-verksamheter utvecklar mer – Trender och nyckeltal.

– Drygt en fjärdedel av projekten fallerar avseende tid, kostnad eller specifikation.

Radars analys av nyckeltal från april 2013, visar att de svenska IT-verksamheterna ökar sin realisering av budgeterade medel för utveckling av kundunika mjukvarulösningar. Analysen omfattar 310 svenska IT-verksamheter där trenden är tydlig. Kundunika utvecklingsprojekt är ett tillväxtområde och satsningar i integrationsprojekt står för större delen av de realiserade medlen.

De viktigaste indikatorerna är att antalet projekt per organisation ökar samt att genomförandetiderna för varje enskilt projekt minskar. Majoriteten av de svenska IT-organisationerna använder idag agila utvecklingsmetoder för att korta tiderna för färdigställande. Av de genomförda utvecklingsprojekten fallerar dock 28 procent på någon av punkterna tid, kostnad eller specifikation vilket motsvarar en årlig kostnad på 700 miljoner kronor. Drygt 70 procent av projekten genomförs med en mix av egen personal och externa utvecklare. Betydelsen av jämförelse av nyckeltal i projekten före och efter samt behovet av upphandlingsstöd ökar i och men detta för att reducera riskerna och säkerställa lönsamma projektresultat.

”Integrationsprojekten blir fler och omfattar allt fler integrationspunkter. När komplexiteten ökar och tidsramarna i projekten krymper, gäller det att ha kontroll före, under och efter. När en så stor andel av projekten fallerar på tid, kostnad eller specifikation, bör verksamheten aktivt och planerat använda sig av benchmarking för att minska riskerna”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Analysen ” Software development Swedish trends & key figures”, presenteras på engelska.

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna presentation krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

IT-Radar 2013 – IT-marknadens utsikter och förutsättningar inför 2013

IT Radar 2013 är rapporten över IT-marknadens och IT-verksamheternas utsikter och förutsättningar. Rapporten bygger på underlag från drygt 1000 IT-beslutsfattare och indikerar en försiktigt positiv vändning avseende tilltro och vilja till investering. Marknaden ökar mer i volym än värde då kundernas operativa strategier inriktas på kostnadsreduktion och ökat effektuttag.

Den globala osäkerheten påverkar lagda budgetar och prioriteringar på ett påtagligt sätt. Tidigt lagda budgetar indikerade en mer negativ utveckling än de sent lagda budgetarna för 2013. Detta kan indikera en försiktigt men växande tilltro inför 2013 avseende IT investeringar och satsningar.

Den samlade svenska IT-marknaden ökar under året med 2,3 miljarder kronor (1,1 procent), till 154,7 miljarder. Större delen av ökningen, 2,1 miljarder kronor, finansieras dock utanför IT-budgeten. Det innebär att den största ökningen av IT realiseringen finns ute i verksamheten och inte inne i IT-verksamheten.

Marknadstillväxten kommer att vara större i volym än i värde under 2013. Rapporten IT Radar 2013, visar att marknaden präglas av god tillgång till kompetens under första halvåret 2013 och en fortsatt prispress är att vänta. Priserosionen beräknas till 3-4 procent.

Störst marknadstillväxt sker på tjänstemarknaden, inklusive outsourcing och molntjänster, som värdemässigt växer med cirka 1,4 procent. Molntjänster ökar dock med över 20 procent i värdetillväxt under 2013.

”Det råder stora branschmässiga förändringar. Skillnaden mellan SMB-företag och stora företag ligger, möjligen oväntat, i att en större andel av de stora företagen har förändring, innovation och utveckling som sitt primära fokus, medan en större andel av SMB-företagen fokuserar på produktivitet/effektivitet”, säger Hans Werner VD för Radar.

Rapportens innehåll

Rapporterna inom serien ”IT Radar” är övergripande rapporter som publiceras inför varje år samt direkt efter sommaren med ”Market Update”. Informationen är övergripande och beskriver hela marknaden från leverantörer till IT-beslutsfattare.

 • Ekonomisk utveckling i Sverige
 • De svenska IT-förutsättningarna
 • Svenska verksamheters IT-budget 2013
 • IT-marknaden 2013
 • IT-verksamheters prioriteringar 2013
 • Trender 2013

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

För mer information, kontakta:
Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists
Mobil: 073-539 1551

IT-Radar market update 2012

Fortsatt priserosion men volymefterfrågan ökar mot leverantörsledet

Radars rapport, IT Market Update 2012, visar att realiseringsgraden ökar och IT-budgeternas tillväxttakt blir 2,5 % under andra halvåret. Volymerna ökar i leverantörsledet men står under prispress inom både tjänste- och hårdvarusektorn.

Trots ökad tillväxt under andra halvåret ligger det samlade värdet av svenska IT-budgetar under 2008 års nivå. Sedan det stora tappet 2009, har realvärdet minskat och lämnar ett gap motsvarande 6,5 %. Detta resulterar i kraftigt ökade krav på effektiv sourcing och högre produktivitet i IT-leveransen till verksamheten. För leverantörsledet är nyckeln ett tydligt värdeskapande för verksamheten samt ökad transparens i affärsmodellen då synen på kapital, kostnader och risk förändrats.

Realiseringsgraden är relativt jämn över de olika branscherna, men rapporten visar på stora skillnader mellan branscher vad gäller vilka investeringar som prioriteras. Offentlig sektor prioriterar säkerhet, framför allt mobil säkerhet, vilket hänger ihop med satsningarna på e-relationer och ”self service”. Rapporten, IT Radar Market Update 2012, ger insikt om övriga branschers tillväxt och prioriteringar baserat på lokal data från den nordiska marknaden.

”Årets marknadstillväxt är den lägsta sedan 2009 sett till värdeförändringen. Priserosionen är tydlig vilket resulterar i större efterfrågan på produkter och tjänster än vad värdeökningen visar. Det positiva är att de sista två kvartalen blir mer dynamiska, speciellt inom de delar som är direkt verksamhetsstödjande”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Hämta rapporten:

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Rapport: IT-Radar 2012

Nu finns IT-Radar 2012 tillgänglig; Radars stora rapport över IT-marknadens samt IT-verksamheternas utsikter och förutsättningar inför 2012!

Inkluderat är:

 • IT-budgetarnas utveckling 2012
 • IT-marknadens utveckling 2012
 • Tekniktrender och verksamhetsmässiga trender
 • Molnmarknadens uteckling
 • -m.m

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->