Presentation – Nordic Outlook 2013

The growth rate is low, Norway deviates with a stronger trend.

Analys och prognos för utvecklingen på de olika Nordiska IT marknaderna 2013.

The file is in English

Radars IT-rapport, Nordic Outlook 2013, visar att den totala IT-tillväxten i norden blir svagt positiv under 2013. Rapporten ger insikt om stora skillnader i prioritering samt prisutveckling i de olika länderna.

Svag investeringsvilja och ökad osäkerhet på marknaden ger Finland den lägsta tillväxten inom IT-sektorn. Norge toppar den nordiska tillväxtlistan genom en förväntad stark konsumtion och en export som återhämtar sig efter ett svagt 2012.

Gemensamt för samtliga länder är affärsverksamheternas höga prioritering av affärssystem. Rapporten ger samtidigt insikten att investeringsviljan i mobila system och e-handel har en tydligt uppåtgående trend. Tydlig är även den teknikdrivna prioriteringen av lösningar inom storage och backup, som nu står högst på investeringsordningen.

Prisutvecklingen på tjänster varierar i de nordiska länderna. i Sverige ökar antalet projekt under nästa år, men en erosion av priserna är att vänta. I Danmark är förhållandet motsatt, med prisökningar och en svag realiseringsökning av kundernas budgetar.

”Prioriteringen på affärsystemet utmärker sig i hela regionen. Det handlar dock inte om nyinvesteringar i större omfattning ännu. Detta kombinerat med en ökad investeringsvilja i mobila lösningar samt e-handelslösningar, visar tydligt affärsverksamheternas strävan efter att försöka skapa konkurrensövertag”,” säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Mediakontakt:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists

Mobil: 073-539 1551

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Presentation om mobilitet

Ökad mobilitet leder till ökad kreativitet!

Radars rapport om mobilitet, visar att området mjukvara och tjänster, omsätter 590 MSEK på den Nordiska marknaden under 2012. Radars indikatorer pekar på en fortsatt tillväxt inom både offentlig och privat sektor. Drivkraften kommer från användarna, som uppger flexibilitet och kreativitet som främsta orsak.

Bland företag och offentlig sektor, uppger 70% att de har för avsikt investera i ökad mobilitet under 2013. På den Nordiska marknaden tar Norge en ledande position avseende förväntad tillväxt med Sverige på en tredje plats. Framförallt är integration som stödjer mobilitet ett hett område.

”Mobilitet är ingen trend eller fluga, utan snarare en del av bolagens fortsatta och naturliga utveckling. Rapporten visar att de viktigaste utmaningarna bland annat ligger i att kunna hantera fler och olika mobila enheter, samt att utveckla och implementera en mobil strategi.” säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Presentation om nuläget och trender inom BI området

File in English – Ökade krav på verksamhetens agilitet driver BI

Radars rapport om BI, Business Intelligence, visar att initiativ och budget främst kommer från de affärsdrivande enheterna där behovet att snabbt möta förändringar är centralt. Drygt 80 % av Nordens företag med över 100 anställda, har budgeterade medel för investering i BI de två kommande åren. Vinnarna stöder multiplattform och mobila enheter.

Drygt 80 % av bolagen i Norden med fler än 100 anställda, har budgeterade medel för befintliga BI-plattformar eller till nyinvestering. Investeringsinitiativ och budget, kommer primärt från affärssidan, övervägande från ekonomi och marknad. Radars rapport visar att BI lämnar IT och hamnar i den affärsdrivande organisationen där presentation, flexibilitet och mobilitet är prioriterade.

BI-plattformar med stöd för multiplattform samt mobila enheter är vinnarna då den drivande investeringsaktorn främst är organisationernas behov av att snabbt möta förändringar.

”BI måste vara ett lättillgängligt stöd för att tilltala de affärsdrivande enheterna i organisationen. En allt större andel av användarna vill utvinna informationen själv och on-demand, säger Hans Werner VD för Radar.” 

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Vikten av en bra integrationsstrategi

Nordiska marknaden förväntas omsätta 29 miljarder SEK

Integrationsområdets betydelse för förmågan att kunna leverera förändring och förädling i en verksamhet blir allt större om en IT-verksamhet ska ta ansvar för att leverera värde till verksamheten. Radars rapport om Integrationsområdet i Norden visar att 6,7 procent av en IT-budget i genomsnitt tas i anspråk av integrationsinvesteringar och förvaltningskostnader.

Integrationsmarknaden står inför en stadigvarande och stabil tillväxt. Antalet meddelanden växer och komplexiteten i meddelandena ökar i B2B tillämpningar. Samtidigt ökar kraven på integration tekniskt då en mer elastisk IT-verksamhet är under uppbyggnad som bygger på mer blandade leveransformer och kunderna kommer tvingas driva såväl centralisering som decentralisering av sin IT produktion för att öka värdet i verksamheten.

Den Nordiska Integrationsmarknaden kommer att omsätta närmare 29 miljarder SEK varav över 10 miljarder i Sverige.

”Det är vår uppfattning att de större innovationssteg som kommer att tas kommer framförallt att komma genom framgångsrik integration. Det är genom integration av tekniker, tjänster och information som nästan alla pengar kommer att tjänas i den närmaste framtiden” säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Radar trender – Mobile payments

File in English – Antalet verksamheter som investerar har fördubblats

Radars rapport om Mobile Payments, visar att investeringarna inom mobila lösningar fördubblats över tre år i de Nordiska länderna. Retail, bank och finans är långsamma i omställningen till Mobile Payments. Drivkraft och utveckling kommer från media, transport och telecom. Affärsmodell och strategisk val av partner för hantering av betalningar är fortsatt spridd.

Begreppet Mobile Payments, dvs. betalningar utförda via mobiltelefon, hamnade i fokus 2009, och sedan dess har antalet verksamheter som investerar i mobila lösningar fördubblats på den Nordiska marknaden. Radars rapport om Mobile Payments, ger insikten att transport och media leder inom utveckling och implementation av betalningslösningar med mobiltelefonen som plånbok.

I rapporten konstateras att Ticketing, där fördelarna med betalning via mobiltelefonen är uppenbara, står för den största andelen driftsatta lösningar. Det framgår även att 14% totalt sett av verksamheterna med mobil betalningslösning, inte har en klar strategi avseende partnerskap och affärsmodell för hantering av genomförda betalningar.

“Kraftig tillväxt inom mobila lösningar, genererar naturligt ett ökat behov och intresse kring Mobile Payments. Det är uppseendeväckande att bank, finans och retail inte snabbare bevakat sin position då teknologin med all säkerhet förändrar förutsättningarna för dem”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Val av molnteknik

Penetrationen av molntjänster i svenska och Nordiska IT-verksamheter ökar från 28 procent till 33 procent i slutet av året. Ökningen med 18 procent fler verksamheter som använder molntjänster under 2012 indikerar att rörelsen över från traditionell IT till öppen IT nu sker snabbt.

Hämta rapporten:

Du är inte inloggad…

För visning krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Rapport: Marknadsrapport Business Intelligence 2012

Nu finns Marknadsrapport Business Intelligence 2012 tillgänglig!

Marknadsrapport Business Intelligence syftar till att skapa insikt runt ett av de största lösningsområdena och prioriteringsområdena på marknaden. Rapporten ger ett strategiskt perspektiv över marknadens utveckling 2012 för BI-området i Sverige och Norden. En analys av nuläget ger genom korsreferens mot Radars samlade data över det hela ekosystemet och proprietära modeller en kvalitativ vy över kommande tillväxt och potential.

Rapporten är på 28 sidor och inkluderar bland annat:

  • BI i IT-verksamheten
  • Drivkrafter
  • Marknad
  • m.m.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Rapport: Marknadsrapport Affärssystem 2012-2013

Nu finns Marknadsrapport Affärsystem 2012-2013 tillgänglig!

Marknadsrapport affärsystem syftar till att skapa insikt runt ett av de största lösningsområdena och prioriteringsområdena på marknaden. Rapporten ger ett strategiskt perspektiv över marknadens utveckling 2012-2013 för ERP-området i Sverige och Norden.

Rapporten är på 32 sidor och inkluderar bland annat:

  • Affärsystem i IT-verksamheten
  • Drivkrafter
  • Nyckeltal
  • m.m.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Presentation: Nordic Outlook 2012

File in English – Nu finns en presentation som ger en utblick över IT-marknaden i Norden 2012, på övergripande nivå med tillväxt och en del av de trender som går att se.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Presentation: Globala trender, lokal påverkan 2012

Nu finns det en presentation tillgänglig där ämnet handlar om fem av de topptrender som är globala men kommer ha en lokal påverkan redan under 2012.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->