RADAR GENOMFÖR ANALYS INFÖR OUTSOURCINGUPPHANDLING FÖR KRÄVANDE SÄKERHETSAPPLIKATION

Radar har fått förtroendet att genomföra och presentera analys av förutsättningarna inför en planerad outsourcingupphandling inom bank och försäkringsbranschen. Outsourcingen avser drift av en mycket krävande säkerhetsapplikation och Radars analys och rapport kommer avhandla trender, utveckling, utveckling inom SLA- och governance-området samt pris och konkurrensanalys.

Vi är glada för det förtroende som lagts på Radar. Våra fortgående satsningar på vidareutveckling av modeller och analysmetodik har ytterligare ökat kvaliteten i våra leveranser. Vi ser detta krävande uppdrag som ett kvitto på att våra satsningar framgångsrikt sammanfaller med våra kunders krav på precision och effekt, säger Hans Werner VD Radar

Mer om Radars paketerade och skräddarsydda tjänster samt rådgivning finns att läsa på:

Mediakontakt:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists

Mobil: 073-539 1551

KOMMUNAL VERKSAMHET VÄLJER RADAR FÖR KVALITETSSÄKRING AV SOURCINGSTRATEGI

Radar får förtroendet att granska och kvalitetssäkra utkast till sourcingstrategi som en del i den överordnade digitala strategin för en kommunal verksamhet. Verksamhetens förvaltningar och bolag omsluter totalt över 20 000 medarbetare. Uppdraget utförs löpande under vintern 2017 i två etapper. Radar är mycket glada åt förtroendet som bygger på vår specialistkunskap inom områdena digital strategi och sourcing på den lokala svenska och den nordiska marknaden.

Radar Advisory Services genomför uppdraget enligt de kundanpassade rådgivningstjänster som bolaget erbjuder inom modern IT-styrning och IT-ledning. Den strategiska rådgivningen baseras på en kombination av lång praktisk erfarenhet parat med kontinuerlig faktainsamling för att utvärdera, jämföra och utveckla IT-leveransen.

Mer om Radars paketerade och skräddarsydda tjänster samt rådgivning finns att läsa på:

RADAR UTVIDGAR SAMARBETET MED LEDANDE NORDISKT IT FÖRETAG – GENOMFÖR SHARE OF WALLET ANALYS AV DE STÖRRE KUNDERNA

Radar utvidgar samarbetet med ett av nordens ledande IT-företag och genomför en omfattande share of wallet analys. Utvärdering och analys av de större kunderna är ett led i att förbättra effektivitet och värdeskapande i leveransen mot kund. Som en del i uppdraget ingår att ta fram och mäta olika nyckeltal runt värdeskapande hos kund.

”Vi är stolta över de framgångar som samarbetet lett till hittills, och ser fram mot att nu följa upp detta med ytterligare ett uppdrag som syftar till att ge underlag för innovation och ökat värdeskapande. Genom vår kunskap och lokala närvaro på den nordiska marknaden kan vi skapa högre effekt än våra globala konkurrenter,” säger Hans Werner VD Radar.

Radar Share of Wallet analys är en kombination av paketerad tjänst med skräddarsydd anpassning till kundbehov baserat på underlag och val av nyckeltal. Mer om Radars paketerade och skräddarsydda tjänster samt rådgivning finns att läsa på:

RADAR LEVERERAR BENCHMARK AV IT-PORTFÖLJ INOM OFFENTLIG SEKTOR

Radar får förtroendet att leverera anpassad analys och benchmark av IT-portfölj för en IT-verksamhet inom offentlig sektor. Uppdraget omfattar benchmark av såväl intern som extern effekt.

Uppdragsgivaren avser använda resultat och analysdata från benchmark som ett strategiskt verktyg för att faktabaserat förbättra produktion, leverans, organisation och styrning av IT. Genom den lägesjämförelse som Radars modeller levererar mot bransch och likar kan utveckling och prioriteringsordning av innovations- och förändringsresurser fördelas effektivare.

Radars utbud av paketerade och skräddarsydda IT-benchmarkmodeller mäter de viktigaste i en väl utvecklad IT-verksamhet. De beprövade modellerna är utvecklade i samarbete med ledande lokala CIO:er vilka ger en oberoende värdering av nuläge genomförd av experter inom området. De olika benchmarkområdena ingår i en process som hanterar såväl intern som extern effekt.

Läs mer om Radar paketerade och skräddarsydda benchmark

RADAR OM IT-MARKNADEN I SVERIGE 2016

Ökad realisering av IT-budgetarna och trendbrott i sikte för konsultsektorn

Radar Ecosystem Specialists rapport ”IT-Radar Update 2016”, visar att realiseringen av IT-budgeten i svenska verksamheter för andra halvåret 2016 fortsätter utvecklas i motsvarande takt som för första halvåret. Enligt Radars prognos kommer tillväxten i svenska verksamheters samlade IT-budget uppgå till 2,5 procent för helåret 2016, en mindre ökning jämfört med föregående år. Radars helårsprognos för 2016 ligger därmed fast.

Tillväxten i svenska verksamheters samlade IT-budget motsvarande 2,5 procent är dock alltjämt svagare än den förväntade BNP-tillväxten. Till följd av detta ökar gapet ytterligare mellan verksamheternas och IT-organisationernas ekonomiska utveckling sedan finanskrisen. Den ökade prioriteringen på förändring och innovation i svenska verksamheter har lett till en höjd projektaktivitet och därmed är således IT-budgetutvecklingen att betrakta som fortsatt svag. Affärsverksamhetens krav på ökad produktivitet och värdeskapande per spenderad IT-krona fortsätter att pressa såväl IT-verksamhet som leverantörer.

Den totala svenska IT-marknaden ökar för helåret 2016 med minst 3,3 procent och beräknas gå från ett värde om cirka 149 miljarder till att nå dryga 154 miljarder. IT-verksamheternas upplevda brist på vissa kompetenser skapar ökad efterfrågan vilket påverkar fallet på konsultpriser inom vissa områden. Radar har i tidigare analyser förutsett en minskad priserosion på konsulter och t.o.m ett trendbrott med prisökningar på vissa strategiska resurser som följd. Detta kan nu komma att ske något snabbare än förväntat och ha viss påverkan på tjänstesidan redan under slutet av 2016.

”I den fas av utveckling som IT-verksamheterna befinner sig i idag, är det viktigt att utveckla strategier för att brygga gapet mellan IT och affärsverksamhet. Framförallt gäller detta strategier för att initiera, genomföra och finansiera innovation samtidigt som IT-verksamheten behöver etablera processer och kultur för att driva innovationsprojekt vilka skiljer sig från traditionella IT-projekt.

För IT leverantörerna gäller att bryta och förändra sina  transaktionsorienterade modeller till förmån för ett arbetssätt som innebär en närmare relation med kunderna där ersättning baseras på levererad effekt – inte enheter eller timmar (oavsett kvalitet). Det handlar även om att utveckla ett genuint intresse för kunderna och framförallt för kundernas nyckelprocesser i verksamheten”, säger Hans Werner, VD för Radar Ecosystem Specialists.

Fullständig rapport och analys finns tillgänglig i portalen, för kunder med abonnemang.

Rapporten kan även beställas separat genom att kontakta oss


IT-Radar Update 2016 är en halvårsuppdatering av Sveriges största och bredaste undersökning om svenska IT-verksamheter och den svenska IT-marknaden – IT-Radar 2016. Rapporten bygger på förnyad research, genomförd under juni, juli och augusti månad 2016. Rapporten är en del av Radar Ecosystem Specialists reguljära rapportutgivning, vilken ger en 360-gradersvy över det svenska IT-ekosystemet, där varje spenderad krona kan följas, från den budget som finansierar ett IT-köp fram till den tjänst eller produkt som konsumeras.

 

Mediakontakt:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists

Mobil: 073-539 1551

KOMMUNALT ENERGIBOLAG VÄLJER RADAR ADVISORY FÖR STRATEGISKT CIO-STÖD

Med den snabba förändring och krav på ökad automatisering och införande av IoT har Radar fått förtroendet att leverera ett utökad CIO-stöd till en kommunal verksamhet. Stödet omfattar proaktivt utvecklande av förslag samt revision och stöd i strategier för att i ett första steg förflytta IT-verksamheten.

Radar Advisory Services genomför uppdraget enligt de kundanpassade rådgivningstjänster som bolaget erbjuder inom modern IT-styrning och IT-ledning. Den strategiska rådgivningen baseras på en kombination av lång praktisk erfarenhet parat med kontinuerlig faktainsamling för att utvärdera, jämföra och utveckla IT-leveransen.

Läs mer om Radar paketerade och skräddarsydda tjänster för IT-beslutsfattare