IT-Radar 2013 – IT-marknadens utsikter och förutsättningar inför 2013

IT Radar 2013 är rapporten över IT-marknadens och IT-verksamheternas utsikter och förutsättningar. Rapporten bygger på underlag från drygt 1000 IT-beslutsfattare och indikerar en försiktigt positiv vändning avseende tilltro och vilja till investering. Marknaden ökar mer i volym än värde då kundernas operativa strategier inriktas på kostnadsreduktion och ökat effektuttag.

Den globala osäkerheten påverkar lagda budgetar och prioriteringar på ett påtagligt sätt. Tidigt lagda budgetar indikerade en mer negativ utveckling än de sent lagda budgetarna för 2013. Detta kan indikera en försiktigt men växande tilltro inför 2013 avseende IT investeringar och satsningar.

Den samlade svenska IT-marknaden ökar under året med 2,3 miljarder kronor (1,1 procent), till 154,7 miljarder. Större delen av ökningen, 2,1 miljarder kronor, finansieras dock utanför IT-budgeten. Det innebär att den största ökningen av IT realiseringen finns ute i verksamheten och inte inne i IT-verksamheten.

Marknadstillväxten kommer att vara större i volym än i värde under 2013. Rapporten IT Radar 2013, visar att marknaden präglas av god tillgång till kompetens under första halvåret 2013 och en fortsatt prispress är att vänta. Priserosionen beräknas till 3-4 procent.

Störst marknadstillväxt sker på tjänstemarknaden, inklusive outsourcing och molntjänster, som värdemässigt växer med cirka 1,4 procent. Molntjänster ökar dock med över 20 procent i värdetillväxt under 2013.

”Det råder stora branschmässiga förändringar. Skillnaden mellan SMB-företag och stora företag ligger, möjligen oväntat, i att en större andel av de stora företagen har förändring, innovation och utveckling som sitt primära fokus, medan en större andel av SMB-företagen fokuserar på produktivitet/effektivitet”, säger Hans Werner VD för Radar.

Rapportens innehåll

Rapporterna inom serien ”IT Radar” är övergripande rapporter som publiceras inför varje år samt direkt efter sommaren med ”Market Update”. Informationen är övergripande och beskriver hela marknaden från leverantörer till IT-beslutsfattare.

  • Ekonomisk utveckling i Sverige
  • De svenska IT-förutsättningarna
  • Svenska verksamheters IT-budget 2013
  • IT-marknaden 2013
  • IT-verksamheters prioriteringar 2013
  • Trender 2013

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

För mer information, kontakta:
Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists
Mobil: 073-539 1551

1 reply

Comments are closed.