Radar Advisory – Outsourcing strategier, Best practice

Alla IT‐verksamheter står idag inför trycket att skapa ökat värde till affärsverksamheten samtidigt som IT-budgeterna i praktiken krymper.

Detta skapar ett ökat tryck mot outsourcing av IT-tjänster. Men för att en outsourcing ska kunna skapa konkurrensfördelar krävs att traditionella och ensidigt kostnadsfokuserade outsourcingmodeller överges.

Outsourcing strategier innehåller

  • Analys
  • Tio sorters huvudvärk inom outsourcing

I denna Best Practice‐rapport redogör vi för och beskriver en modell – Vested‐modellen – för hur kunder och leverantörer steg för steg kan ingå relationsbaserade kontrakt för skapa outsourcingar och partnerskap i mästarklass.

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under varumärket Radar Advisory.