Rapport – IT i kommunerna 2013

Kommunernas IT-kostnader 30 procent högre.

Kommunernas totala IT-realiseringar är minst tre miljarder större än vad tidigare offentliga undersökningar visat. För kommunernas IT-verksamheter krävs en större omfördelning av IT-budgeten för att klara konkurrensen från privata entreprenörer.

Radars rapport IT i kommunerna 2013 pekar bland annat på att kommunernas IT-budget inte kan likställas med IT-kostnaderna, vilket ofta gjorts gällande. Utöver IT-budgeten finansieras en stor del av kommunernas IT-realisering direkt av övriga verksamhetsbudgetar och denna del växer betydligt fortare än IT-budgetarna. Enligt Radars beräkningar finansieras minst 22 procent av kommunernas totala IT-kostnader av övriga verksamheter.

”På sikt kommer detta att innebära att IT-organisationernas roll förändras från en produktionsenhet till att bli mer strategisk/taktisk och rådgivande”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

De kommunala IT-verksamheterna är i behov av att omfördela en stor del av sin IT-budget för att klara konkurrensen från privata entreprenörer. Genomlysningen av IT-budgetarnas fördelning visar att kommunerna, i jämförelse med näringslivet, använder en oproportionerligt stor del av sin IT-realisering till löpande drift och underhåll.

Som en följd används endast 12 procent av den totala IT-budgeten för förändring, innovation och utveckling, vilket är hälften så stor andel som inom näringslivet. Rapporten visar samtidigt att de kommunala IT-verksamheterna har just utveckling och förändringsarbete högt upp på prioritetslistan, vilket tydligt visar på en diskrepans mellan allokerade medel och uttalade prioriteringar.

”Ska kommunerna kunna möta framtida effektiviseringskrav och konkurrensen från privata utförare, inom till exempel skola och vård och omsorg, måste IT-verksamhetens bidrag till övriga verksamheter öka genom utvecklings- och förändringsarbete. För att klara uppgiften måste kostnaderna för den löpande driften reduceras kraftigt.” säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Radars rapport IT i kommunerna 2013 bygger på en omfattande undersökning bland Sveriges 290 kommuner där djupintervjuer genomförts avseende kommunernas kostnader, utmaningar och strategier inom IT.

För ytterligare information:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists
Mobil: 073-539 1551


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->