IT-Radar 2015 – IT-marknadens Utveckling, Prioriteringar och Trender inför 2015

IT-marknaden Sverige 2015: Ökad budgetrealisering men svag värdeökning

Radar Ecosystem Specialists redovisar i sveriges och nordens mest omfattande IT-analys ”IT Radar 2015” att realiseringstakten av IT-budgeten ökar i svenska verksamheter men att det samlade värdet av levererade produkter och tjänster minskar. Huvudorsak till värdeminskningen är den förändring som pågår inom leverans och produktion av IT samt kundernas förbättrade sourcingförmåga.

De svenska IT-budgetarna ökar i genomsnitt med 2,1 procent inom segmentet hårdvara och tjänster medan mjukvara minskar motsvarande -0,4 procent. IT-organisationernas effekt- och produktivitetsökning motsvarar verksamhetens ökade behov av kapacitet och servicenivå.

Verksamhetsbudgetarnas påverkan på realiseringstakten inom IT blir allt mer påtaglig under det kommande året. En direkt jämförelse ger att IT-budgetarna växer med cirka 2,1 procent samtidigt som verksamhetsbudgetarnas förmåga att finansiera IT ökar med mer än det dubbla, cirka 4,6 procent. Inom ”Digitalisering av verksamhet”, där 51 procent av de svenska verksamheterna har investeringsplaner, passerar verksamhetens del av finansieringen inom kort den från IT-budgeten.

IT-marknaden står inför en större tillväxt i volym än värde. Detta gäller alla segment undantaget mjukvara där både volym och värde minskar till förmån för nya leveranssätt. Förflyttning från traditionell licensmodell till SaaS ökar och blir kännbar för de traditionella mjukvaruaktörerna.

IT-marknaden 2015:
  • Hårdvara ökar volym- och värdemässigt med cirka 1,4 procent
  • Mjukvara ökar som tjänst vilket minskar värdet med cirka -0,4 procent
  • Tjänster ökar i volym mer än i värde. Värdeökningen blir cirka 4 procent

I Sverige skiftar de strategiska IT-investeringarna från den tidigare fokuseringen på kostnadsreduktion. Under de kommande två åren sker en tydlig förändring där över 74 procent av alla verksamheter planerar expansion tillsammans med 62 procent som planerar att driva innovation genom IT-satsningar.

Verksamhetens inflytande för att förändra med hjälp av IT blir alltmer påtaglig och kommer öka trycket på IT-organisationer och leverantörers förmåga att skapa värde och effekt. En IT-organisation måste klara att centralisera och pressa produktionskostnader och samtidigt decentralisera för att öka effekten mot verksamheten för att klara sitt mandat. Likväl måste leverantörerna förstå hela kunden och arbeta proaktivt mot verksamheten för att säkra sin överlevnad i marknaden.

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->