IT-Radar Update 2016 är en halvårsuppdatering av Sveriges största och bredaste undersökning om svenska IT-verksamheter och den svenska IT-marknaden – IT-Radar 2016. Rapporten bygger på förnyad research, genomförd under juni, juli och augusti månad 2016. Rapporten är en del av Radar Ecosystem Specialists reguljära rapportutgivning, vilken ger en 360-gradersvy över det svenska IT-ekosystemet, där varje spenderad krona kan följas, från den budget som finansierar ett IT-köp fram till den tjänst eller produkt som konsumeras.


Radar om IT-marknaden i Sverige 2016:
Ökad realisering av IT-budgetarna och trendbrott i sikte för konsultsektorn

IT-Radar Update 2016, visar att realiseringen av IT-budgeten i svenska verksamheter för andra halvåret 2016 fortsätter utvecklas i motsvarande takt som för första halvåret. Enligt Radars prognos kommer tillväxten i svenska verksamheters samlade IT-budget uppgå till 2,5 procent för helåret 2016, en mindre ökning jämfört med föregående år. Radars helårsprognos för 2016 ligger därmed fast.

Tillväxten i svenska verksamheters samlade IT-budget motsvarande 2,5 procent är dock alltjämt svagare än den förväntade BNP-tillväxten. Till följd av detta ökar gapet ytterligare mellan verksamheternas och IT-organisationernas ekonomiska utveckling sedan finanskrisen. Den ökade prioriteringen på förändring och innovation i svenska verksamheter har lett till en höjd projektaktivitet och därmed är således IT-budgetutvecklingen att betrakta som fortsatt svag. Affärsverksamhetens krav på ökad produktivitet och värdeskapande per spenderad IT-krona fortsätter att pressa såväl IT-verksamhet som leverantörer.

Den totala svenska IT-marknaden ökar för helåret 2016 med minst 3,3 procent och beräknas gå från ett värde om cirka 149 miljarder till att nå dryga 154 miljarder. IT-verksamheternas upplevda brist på vissa kompetenser skapar ökad efterfrågan vilket påverkar fallet på konsultpriser inom vissa områden. Radar har i tidigare analyser förutsett en minskad priserosion på konsulter och t.o.m ett trendbrott med prisökningar på vissa strategiska resurser som följd. Detta kan nu komma att ske något snabbare än förväntat och ha viss påverkan på tjänstesidan redan under slutet av 2016.

Hans Werner, VD för Radar, kommenterar rapporten

”I den fas av utveckling som IT-verksamheterna befinner sig i idag, är det viktigt att utveckla strategier för att brygga gapet mellan IT och affärsverksamhet. Framförallt gäller detta strategier för att initiera, genomföra och finansiera innovation samtidigt som IT-verksamheten behöver etablera processer och kultur för att driva innovationsprojekt vilka skiljer sig från traditionella IT-projekt.

För IT leverantörerna gäller att bryta och förändra sina transaktionsorienterade modeller till förmån för ett arbetssätt som innebär en närmare relation med kunderna där ersättning baseras på levererad effekt – inte enheter eller timmar (oavsett kvalitet). Det handlar även om att utveckla ett genuint intresse för kunderna och framförallt för kundernas nyckelprocesser i verksamheten.”

INNEHÅLL

 • De svenska förutsättningarna
  • Konjunkturläget
  • Struktur
 • IT-kostnader och IT-budget
  • Realisering av IT-budget andra halvan 2016
 • IT-marknaden
 • IT-organisationers investeringar
 • Trender Att organisera innovation
 • Resurser och kompetens
 • Slutsatser och rekommendationer
  • Radars rekommendationer i praktiken

Du har väl inte glömt att anmäla dig?

footer_summit_mail_2016_1000

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du är inloggad med aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.