IT-konsultmarknaden 2017 – Konkurrensläge, pris- och löneutveckling

Radars årliga IT-konsultmarknadsrapport visar att den svenska IT-konsultmarknaden växer med 3,6 procent till ett totalt värde om 55 miljarder kronor 2017. Rapporten visar på ett tydligt trendbrott där konsultpriser stiger för första gången sedan 2007. Tillväxten sker framförallt inom verksamhetsnära områden såsom projektledning, arkitektur och specialistroller. Enligt Radars marknadsprisindex kommer den svenska konsultmarknaden vara tillbaka på 2007 års nivå vid årets slut.

Viktiga indikatorer för prisökningstrenden är bland annat den ökade efterfrågan sett mot 2016. Även skillnaderna mellan högst och lägst betalt ökar enligt Radars realtids benchmark vilket antyder att efterfrågan är större än tillgängligheten. Prisökningen är även tydlig i affärer som kräver tillit till och proaktivitet från leverantören.

Samtidigt som Radars prisindikatorer tydligt pekar på en ökad prisnivå, speciellt för verksamhetskopplade kompetenser, finns det anledning för flera konsultsegment att uppmärksamma de faktorer som indikerar motsatsen. Bland dessa är den snabba förflyttningen från hårdvara/mjukvara mot det allt större tjänsteutbudet inom XaaS och en pågående ompositionering bland flera av marknadens aktörer.

Lönekostnaderna för IT-kompetens fortsätter uppåt under 2017 med löneökningar motsvarande 3,5 procent för både 2017 och för 2018 enligt Radars sammansatta index. Detta ger fortsatt hård press på såväl leverantörer vad gäller marginal som IT-verksamheter vad gäller produktivitet.

Konsultmäklarna, som hanterar 12 procent av konsultmarknaden, fortsätter sin tillväxt men i en något reducerad takt mot en omsättningsökning om ca 27,5 procent under 2016. För konsultbolagen som upplevt högre volymtillväxt än värdetillväxt är trendbrottet med ökade priser välkommet då vinstmarginalerna pressats under en lång period. Under 2017 kommer konsultbolag med 1–4 samt 50–99 anställda, uppleva den starkaste tillväxten.

Sammantaget kommer den svenska marknaden för konsulttjänster att uppleva en högre tillväxttakt i antal efterfrågade timmar än motsvarande värdeökning. Delar av kompetensstacken går mot fortsatt priserosion under hög konkurrens från alternativa tjänstemodeller, affärsmodeller och olika aktörer. Andra delar kommer att uppleva ökande priser där kompetens redan idag upplevs som svår att finna och där ett tydligt värdeskapande kan påvisas.

Ladda ner rapporten

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.