IT-Radar Update 2017 är en halvårsuppdatering av Sveriges största och bredaste undersökning om svenska IT-verksamheter och den svenska IT-marknaden – IT-Radar 2017. Rapporten bygger på förnyad research, genomförd under juni månad 2017. Rapporten är en del av Radar Ecosystem Specialists reguljära rapportutgivning, vilken ger en 360-gradersvy över det svenska IT-ekosystemet, där varje spenderad krona kan följas, från den budget som finansierar ett IT-köp fram till den tjänst eller produkt som konsumeras.

Rapporten kan även beställas separat genom att kontakta oss

Radar om IT-utvecklingen i Sverige 2017: Minskad tillväxt i IT-budgetarna och fortsatt stark tillväxt inom molnsegmentet andra halvåret

Radar Ecosystem Specialists rapport ”IT-Radar Update 2017”, bekräftar helårsprognosen för 2017 om 1,3 (2,5) procent tillväxt i den samlade svenska IT-budgeten med endast smärre justeringar. Uppdaterade data visar att realiseringstakten för digitala initiativ under första halvåret varit mycket hög. Enligt analysdata återstår för årets andra hälft endast 25 procent av realiserbar budget för ännu ej beslutade upphandlingar.

Svenska verksamheters samlade IT-budget ökar med cirka 1,3 procent till motsvarande 166 miljarder SEK under helåret 2017 och fördelas med 1,0 procent för offentlig och 1,4 procent ökning för privat sektor. Radars prognos för 2018 är att denna svaga tillväxt består under första halvåret. Idag fördelas i snitt 57 procent av IT-budgeten för drift och ytterligare 17 procent går till optimering. Till innovation och transformation återstår i genomsnitt 26 procent av en svensk IT-budget. Detta ska jämföras med branschledande företag där 55–65 procent avsätts till drift, administration och optimering samt 35–45 procent till innovation.

Hans Werner VD för Radar

”Nuläget visar på ett tydligt sätt att samtliga branscher prioriterar ”Digitalisering” som drivkraft för att skapa innovation. Fokus tycks dock inte ligga på investeringar i IoT, AI, Kognitiva plattformar eller Augmented Reality som alla ligger tidigt på mognadskurvan, utan på automatisering av redan existerande processer i verksamheten”

Rapporten rekommenderar bland annat IT-organisationerna att på denna, arbetstagarens marknad, säkerställa nuvarande kompetens och att arbeta proaktivt med arbetsmiljö, kompetens och trivsel. Vidare gäller att ta en ledande roll och aktivt bearbeta tidigare upphandlade leverantörsavtal oavsett avtalslängd. Genom en kontinuerlig dialog kan parterna knytas närmare varandra och främja framtida utveckling och innovation.

För branschens leverantör rekommenderas bland annat att ytterligare fokusera på värdet och effekten av leveransen. Bygga en kultur, organisation och kunnande som klarar att driva och vara delaktig i kundernas innovationsprocesser vilket kommer att kräva en omställning av affärsmodeller och profiler på anställda.

IT-radar update 2017

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.