Radar branschrapport #1: Kommuner

Pressmeddelande: Rapport från Radar Ekosystem Specialists om kommunsektorn.

Kommunernas IT-utveckling tappar fart

Pressmeddelande. En ny rapport från analys- och rådgivningsföretaget Radar Ecosystem Specialists visar att tillväxten i IT-budgetarna i svenska kommuner faller och uppvisar motsatt trend gentemot det nationella snittet.

Kommunerna är först ut i en ny rapportserie. Här beskriver analys- och rådgivningsföretaget Radar Ecosystem Specialists utvecklingen för åtta viktiga branscher.

– Det gör vi för att de industriella utmaningarna och skillnaderna blir allt större. Det blir viktigare för verksamheter att få fakta runt sina konkurrenter och för leverantörer att förstå sina kunders utmaningar och prioriteringar, säger Radars VD Hans Werner.

Radars branschrapporter belyser nyckeltal, mognadsgrad, trender samt prioriteringar i respektive bransch. Kommunrapporten visar att IT-budgetutvecklingen i svenska kommuner sjunker 2018 jämfört med 2017. Det är tredje året i rad med sjunkande tillväxt för IT-budgeten. Det går på tvärs med IT-budgetens utveckling för det nationella snittet, där budgetarna tvärtom ökar i tillväxt i år. Kommunerna försöker bland annat möta den fallande trenden med ökade samarbeten kommuner sinsemellan.

– Kommunerna har hamnat efter det nationella snittet inom en del strategiska IT-områden som lägger grunden för framgångsrik digitalisering, vilket därför kan ses som ett hot inför framtiden, säger Hans Werner.

Radar anger initiativ i en hajpkurva per bransch som är indelad i emerging (tidiga initiativ), growing (initiativ i bred tillväxt) samt mature (mogna initiativ som gradvis kommer att minska. Ser man till de initiativ som ligger i tidig tillväxt hos kommunerna handlar det om satsningar på smarta tjänster och på AI. Just dessa områden utmanar branschen extra mycket just nu.

Verksamhetsfinansierad IT utgör generellt en allt större andel av IT-inköpen. Så är det också i kommunerna, med den skillnaden att ökningstakten sjunker istället för att öka. Samtidigt växer den verksamhetsfinansierade andelen av IT mer i kommunerna än det nationella snittet – 4,8 procent jämfört med 4,4 procent.

Radar konstaterar att den höga andel IT som återfinns utanför IT-avdelningen innebär risker. Exempelvis uteblivna skalfördelar, högre omkostnader för underhåll och optimering samt säkerhetsproblem.

För närvarande har offentlig sektor en lägre benägenhet att outsourca jämfört med andra branscher. Radar förutspår att kommunerna kommer att tvingas till en förändrad inställning, framför allt på grund av den skenande kompetensbristen.

Kommunerna utmärker sig vidare för att vara sämst i klassen när det gäller säkerhet. De uppvisar också en relativt låg molnmognad. Det är mindre bra, eftersom de verksamheter som har hög mognad uppvisar lägre kostnader för att producera och leverera standardiserat IT-stöd och ett större innovationsbidrag än genomsnittet.

Positivt är att kommunerna har en hög IT-arbetsplatsmognad. Det innebär lägre kostnader för användarnära IT och högre kundnöjdhet.

Rapporten går att ladda ned för kunder hos Radar eller att köpa separat genom att kontakta Radar.


För vidare frågor, hör av dig till

Hans Werner, VD
hans.werner@radareco.se
Mob +46 (0)73 539 15 51

Richard Werner, senioranalytiker
hans.werner@radareco.se
Mob +46 (0)705 19 08 06