Branschrapport #3: Tillverkande industri

I serien om branschvertikaler belyser Radar nyckeltal, mognadsgrad, trender samt prioriteringar vad gäller IT och digitalisering i respektive bransch. Del tre handlar om tillverkande industri.

Ladda ned rapporten på denna sida om du är kund, beställ den annars separat genom att kontakta oss.

Industrin på rätt spår i digitaliseringsracet – men säkerheten oroar

Tillverkande industri uppvisar en klart förbättrad digital mognadsnivå under de senaste åren. Det gäller både på det operativa och det strategiska planet. Det visar den tredje delen i analysföretaget Radar Ecosystem Specialists serie som kartlägger olika branschers IT-investeringar i Sverige.

– Det som imponerar mest är den strategiska mognaden. Flera av de gamla aktörerna tänker både plattforms- och delningsekonomi i de satsningar man gör. Det är ett avancerat strategiskt tankesätt, säger Hans Werner, vd på Radar.

Rapporten visar att industrin har en högre verksamhetseffekt än snittet. Dessutom en god driftsäkerhet – många industrier har kapacitet att bedriva verksamhet dygnet, året runt utan incidenter. Branschen är också den som lägger mest pengar på IT i Sverige. Det bäddar för att dra nytta av fördelarna med den pågående industrialiseringen av IT – beskriven i Radars rapportserie ”den perfekta stormen” del 1-3. Den samlade IT-budgeten inom den tillverkande industrin ligger på 24,5 miljarder kronor 2018. Till det kommer 6,4 miljarder kronor verksamhetsfinansierad IT.

– Det som skiljer tillverkande industri från andra sektorer är konkurrensutsattheten. Satsningarna på industri 4.0 har kommit långt i vår omvärld, i länder som USA, Kina och Tyskland. Eftersom industrin är betydande för att generera ekonomisk tillväxt i Sverige är det positivt och viktigt att industrin ligger långt fram, säger Hans Werner.

Samtidigt minskar IT-budgetens tillväxttakt inom den tillverkande industrin jämfört med föregående år. Tillväxten ligger nu under det nationella snittet. Även tillväxten för den verksamhetsfinansierade IT:n ligger under snittet.

– Det är oroande att siffrorna inte korrelerar med varandra. Å andra sidan har industrin väl utvecklade processer för forskning och utveckling (FoU), som idag har ett väsentligt större IT-innehåll än tidigare. Eftersom det inte går att se i de budgetposter vi tittar på finns det troligen en gråzon att hantera, säger Hans Werner.

När det kommer till IT- och informationssäkerhet placerar sig industrin i botten inom flera delar, tillsammans med Sveriges kommuner. Att sällan uppdatera eller revidera befintlig säkerhetsstrategi, trots en medvetenhet kring eventuella risker innebär att blunda för baksidan av industri 4.0.

– Svensk industri är central för vår ekonomiska tillväxt samtidigt som den är utsatt för IP-stöld (upphovsrätt), konkurrens och en statsfinansierad hotbild. Man måste därför bli bättre på att jobba med risken och hotbilden proaktivt och inte bara reaktivt. Det är nödvändigt att kliva uppåt på säkerhetstrappan. Det är ett nationellt intresse, säger Hans Werner.

Om du är kund – ladda ned rapporten här bredvid. I annat fall, kontakta oss för att köpa rapporten.

Branschrapport om tillverkande industri

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.