Moln och säkerhet i topp 2018

2018-02-22

Så blir det svenska IT-året 2018

Från en sjunkande tillväxttakt 2016–2017 tar återigen de svenska IT-budgetarna fart. Ökningen är i snitt 1,6 procent under 2018, upp från 1,3 procent 2017. Det visar en ny rapport från Radar.

– Vi kan konstatera att det har skett ett trendbrott sett till IT-budgeten i relation till inflationen. Äntligen har vi ett år där realvärdet i IT-budgetarna ökar trots den relativt låga nivån. Samtidigt är de svenska IT-budgetökningarna de lägsta i Norden under 2018, säger Hans Werner, vd på Radar.

Under 2017 hade IT-budgetarna en sämre utveckling än inflationen, men i år når de nästan upp till den, visar rapporten IT-Radar 2018.

IT-budgetarna ökar framför allt inom bank och finans – från två procents ökning 2017 upp till tre procents ökning 2018. Inom kommunerna sjunker däremot ökningstakten och det för tredje året i rad; från 3,1 procent 2016, via 1,8 procent 2017 och ned till låga en procent 2018. Samtidigt låg inflationen i Sverige på två procent 2017 och förväntas hamna på 1,8 procent i år. Reellt innebär det att kommunerna sänker sina IT-investeringar 2018, medan bank och finans ökar.

Läs mer i IT-Radar 2018

Den här artikeln är ett utdrag ur rapporten IT-Radar 2018. Det är årets utgåva av Radars årligen återkommande rapport om den svenska IT-marknaden, den största undersökningen i Norden på området. Här framgår hur stor marknaden är, vilka prioriteringar svenska verksamheter gör på IT-området och vilka som är de största trenderna just nu.

Ladda ned rapporten här, om du är kund. Kontakta oss annars för att köpa en kopia.

Innovationen sker i verksamheten

Strategiskt fördelas IT-budgeten under 2018 på löpande drift (58 procent), driftoptimering (17 procent) och transformation (25 procent). Det är nästan samma fördelning som föregående två år, vilket är förvånande. De flesta pratar utåt om vikten av digitalisering, digital innovation och IT-driven transformation. Ändå ökar inte andelen. Slutsatsen är att den mer innovativa delen av IT hamnar hos verksamheten.

IT-Radar 2018 visar också att ökningstakten är betydligt större för verksamhetsfinansierad IT än för IT-budgeten – 4,4 procent för 2018. Ökningstakten jämfört med 2017 är dessutom dubbelt så stor för verksamhetsfinansierad IT som för IT-budgeten, 0,6 procentenheter mot 0,3.

– Nästan en femtedel av alla IT-utgifter finansieras idag utanför den traditionella IT-budgeten. Noterbart är att Sverige är det land i Norden som lägger störst andel IT utanför IT-organisationen, säger Hans Werner.

Skillnaden är också stor när vi tittar på hur pengarna distribueras. För verksamhetsfinansierad IT utgör infrastruktur och drift bara fem procent, den minsta andelen. Men i IT-budgeten är området det nästa största, med en andel på hela 30,8 procent, för övrigt en ökning jämfört med 2017. Inom verksamhetsfinansierad IT är det största området verksamhetsnära IT, vilket utgör 55 procent av budgeten. Det området är störst även i IT-budgeten, men ligger här bara på 37,6 procent.

Saknar ledningens öra

Ytterligare ett tecken på att den mer innovativa och strategiska delen av IT ligger någon stans i verksamheten snarare än på IT-avdelningen ser vi också när vi studerar representationen av IT i ledningsgruppen. Här är samtidigt skillnaden stor mellan privat och offentlig sektor. I privata företag är IT-organisationen representerad i över häften av fallen, 55 procent, mot en bit under hälften i offentlig sektor, där nivån ligger på bara 41 procent.

För att IT ska kunna bidra till verksamhetens utvecklig behöver IT-organisationen vara med i de strategiska diskussionerna och ha en god förståelse för verksamhetens behov. Så ser det inte riktigt ut. Felet är inte enbart IT:s, även verksamhetsledningen måste förstå och prioritera IT och digitalisering som ett strategiskt och innovativt instrument. Här är styrningen viktig, inte minst de mål som IT ska mätas mot.

– Faller man tillbaka mot bara tekniken blir IT-avdelningen som vilken annan leverantör som helst, bara det att man sitter i huset. På sikt leder det till att IT-avdelningen saknar relevans, säger Richard Werner, analytiker på Radar och huvudförfattare till IT-Radar 2018.

Marknaden värd 161 miljarder kronor

Rapporten visar att de klart vanligaste mätetalen är budgetuppfylland (59 procent) respektive driftstabilitet (57 procent). Verksamhetseffekt, det vill säga uppfyllnad av verksamhetens mål, hamnar först på fjärde plats. Innovationsstöd till verksamheten hamnar ännu längre ned, på sjunde plats.

Men även om innovationsstödet bara mäts i omkring var tionde verksamhet initierar CIO eller motsvarande IT-driven innovation i en av tre verksamheter.

Mätetalen indikerar att IT-organisationen allt mer går mot att vara en serviceorganisation. För den IT-leverantör som vill nå de ökade investeringarna inom verksamhetsnära IT gäller det därför att skaffa sig större verksamhetskompetens och att anpassa sin kommunikation därefter.

Den totala IT-marknaden i Sverige ökar under 2018 med 2,4 procent till drygt 161 miljarder kronor. Tillväxten sker främst inom användarnära och verksamhetsnära IT. Över alla funktioner är det IT som tjänst som växer mest. Både hårdvara och mjukvara sjunker något i tillväxt, medan tjänster ökar fyra procent. För molntjänster är tillväxten ännu mycket högre – 13,5 procent.

Stora delområden inom verksamhetsnära IT är beslutsstöd (BI), affärssystem (ERP) och systemutveckling och test.

Säkerhet växer snabbt

Strategiskt prioriterar IT-organisationen föst och främst informationssäkerhet (54 procent), ökad digitaliseringsgrad i kärnverksamheten (54 procent), optimering och automatisering av verksamheten (51 procent), att stödja innovation i verksamheten (38 procent) samt att stödja verksamhetsförändringar (36 procent).

Hårdvarumässigt är klienthårdvara, central säkerhet och smarttelefoner de tre största bitarna. Även andra delar relaterade till IT-säkerhet växer i betydelse, som backup och återställning samt autentisering och identitetshantering.

Cybersäkerhet totalt sett växer nio procent under 2018, medan delområden som ”mindset security” – mjukare och mer strategiska bitar – växer hela 15 procent.

Läs också:

Artikelförfattare
Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars insikt byggs upp genom tusentals strategi-, prioriterings- och nyckeltalsjämförelser som såväl IT-beslutfattare som leverantörer låter Radar genomföra och analysera varje år.