IT-konsultmarknaden 2019

Omfattande kompetensomställning krävs på IT-konsultmarknaden

Radar Ecosystem Specialists stora årliga IT-konsultmarknadsrapport visar att trenden med stigande prisnivå för IT-konsulter på den svenska marknaden fortsätter. Tillväxten inom olika kompetensområden skiljer dock stort. Svagast tillväxt återfinns inom teknikorienterade områden och starkast inom de strategiska. Den totala värdetillväxten för den traditionella IT-konsultmarknaden förväntas bli 3,5 procent och når 59 miljarder kronor för 2019. Rapporten visar på problematiska skillnader i kompetenstillgång inom olika inriktningar. Radar analys visar på ett omfattande behov av snabb kompetensomställning för att mildra den matchningsproblematik som enligt rapporten kommer att bestå under överskådlig tid.

De stigande priserna beror bland annat på en fortsatt mycket hög efterfrågan trots en vikande konjunktur. Kompetensbrist och lönekonkurrens inom flera kompetensområden är andra faktorer som tillsammans med konsultbolagens minskade rationaliseringsutrymme påverkar prisutvecklingen. Med en genomsnittlig tillväxt om 3,6 procent utmärker sig produkt- och tjänsteutveckling inklusive design som förväntas växa med drygt 11 procent. Detta att jämföra med management-konsulttjänster där tillväxten väntas bli drygt 4 procent.

Lönerna fortsätter att öka trots att de traditionella IT-konsultbolagens utrymme för rationaliseringar börjar nu ta slut. Det befintliga gapet mellan löner och marknadspriser kommer inte att kunna öka i någon större omfattning under de närmsta åren vilket indikerar att trenden med stigande konsultpriser fortsätter.

Matchningsproblematiken avseende kompetens består över överskådlig tid. Industrialiseringen av IT med ett ökat användande av molntjänster minskar behovet av tekniska volymkompetenser. Även en vikande konjunktur har en återhållande effekt på efterfrågan på icke-strategiska volymkompetenser. En snabb och omfattande kompetensomställning krävs inom IT-området då behovet fortsätter förändras. För att lyckas, uppmanar Radar till att ur ett samhällsperspektiv genomföra större satsningar på nationella omställnings- och utbildningsprogram.

Radars analys av IT-konsultleverantörernas värdeutväxling, Radar-nyckeltal som sammanväger kunders upplevda värdeskapande och kundnöjdhet med konsultbolagets förmåga att göra vinst, visar på tydliga skillnader mellan aktörerna på den traditionella IT-konsultmarknaden. I rapportens ranking av 100 undersökta IT-konsultbolag visar att små/nischade har högre värdeutväxling mot kund än stora och generella. Samtidigt är värdeutväxlingen hos bolag med fokus på strategisk rådgivning, människor och kommunikation högre än i bolag med en bredare teknikinriktning.

Avståndet mellan IT-konsultbolag som får högst respektive lägst betyg ökade ytterligare under 2018. Som köpare av IT-konsulttjänster innebär detta en ökad risk som kräver en noggrann sourcing-process och en välutvecklad leverantörsstyrning. Hos leverantörssidan bör spridningen i kundnöjdhet betraktas med oro då endast 31 procent av kunderna upplever att deras konsultleverantörer förstår deras kärnverksamhet och utmaningar.

Konsolideringen av marknaden är mycket hög och det stora antalet uppköp och samgåenden fortsätter även under 2019. Den fragmenterade svenska konsultmarknaden levererar idag drygt hälften av timmarna via enmans- eller fåmansbolag. De 15 största aktörerna på den svenska marknaden representerar knappt 25 procent.

Kontakt:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists

KONSULTPRIS I REALTID

Radar levererar idag ett stöd till sina kunder via kundportalen med bland annat stöd till att jämföra konsultpriser i realtid. Leverantör kan jämföra tilltänkt offertpris mot gällande marknadspris och en kund kan jämföra framförhandlat pris mot gällande marknadspris. Denna benchmark modell tillsammans med många fler för såväl köparsida som leverantörssida ligger med i den abonnemangsbaserade omvärldsanalystjänst som Radar erbjuder. Kontakta oss för mer information.

Konsultmarknaden 2019 - Radar

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.