IT-Radar Update 2019 är en halvårsuppdatering av rapporten IT-Radar – en del av Radars reguljära rapportutgivning. Rapporten IT-Radar Update 2019 bygger på förnyad research, dels på kvantitativa data inhämtade under juni-augusti månad 2019. Som komplement till denna data har resultat från djupintervjuer i kund- och leverantörsled, kunddialog samt data från Radars annan research använts.

Radar ser mörka moln men än så länge liten påverkan på IT!

Radars analys av den svenska IT-situationen visar att IT-verksamhet och prioriteringar endast i mindre omfattning påverkats av rådande avmattning i ekonomin. Den idag publicerade rapporten IT-Radar Update 2019, uppmanar samtidigt både IT-verksamheter och leverantörer i marknaden till ökad vaksamhet inom specifika områden där politiska och strukturella aktiviteter i omvärlden snabbare än i tidigare kan innebära drastiska skiften.

Realiseringar och prioriteringar av projekt i svenska IT-verksamheter, finansierade av 2019 års IT-budget, fortsätter trots avmattad ekonomisk tillväxt och ökad global osäkerhet.

Den svenska IT-budgettillväxten för helåret 2019 följer således Radars tidigare prognos och stannar på cirka 1,2 procent jämte verksamhetsfinansierad IT vars tillväxt motsvarar 4,6 procent för helåret 2019. Den historiskt låga tillväxten i IT-budgetarna uppvisar dock stabilitet utan tecken på att följa den ekonomiska avmattningen. IT finansierad av verksamheten visar dock inte samma styrka. Tydliga tendenser inom realiseringen pekar på en anpassning till den svagare ekonomin men detta från en historiskt hög nivå. Inom utvalda applikationsområden ser Radar en trend att avvakta genomförandet av tidigare prioriterade investeringar vilket framgent bör riskhanteras avseende omfattning eller att de helt uteblir.

Svenska IT-verksamheters huvudsakliga utmaningar i planerade och prioriterade projekt:

  1. Resursförsörjning. Kompetensbrist och rekrytering upplevs som en strategisk utmaning
  2. Säkerhet. Digitalisering, osäkerhet och nya hot utmanar val av teknik, produktions och leveransformer
  3. Konjunktur. Den globala påverkan kommer vara stor och Sveriges verktygslåda i ett större spel är liten

Att den ekonomiska avmattningens påverkan på svensk IT-verksamhet och marknad än så länge är relativt liten är förväntat. Däremot finns mönster som tyder på att den politiska påverkan är stor och att skeenden i den globala konjunkturen snabbt kan skifta. Det handlar om att bygga flexibilitet och handlingsutrymme för såväl IT-verksamheter som för leverantörer, säger Hans Werner VD Radar.

Om du är kund – ladda ned rapporten här bredvid. I annat fall, kontakta oss för att köpa rapporten.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.

INNEHÅLL

1 INLEDNING – UTMANINGAR OCH BEHOV

1.1 RESURSFÖRSÖRJNING
1.2 SÄKERHET
1.3 MILJÖ OCH ENERGI
1.4 KONJUNKTUR
1.5 HÅRD ELLER MJUK BREXIT

2 VÅR OMVÄRLD – MÖRKARE MOLN VID HORISONTEN

2.1 TRADITIONELL ANALYS
2.2 ICKE-TRADITIONELL ANALYS
2.3 SVENSKA EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
2.4 AVSLUTANDE KOMMENTARER

3 IT-KOSTNADER OCH BUDGET
4 IT-MARKNAD – TRENDER OCH PRIORITERINGAR

4.1 INFRASTRUKTURNÄRA INVESTERINGAR & PRIORITERINGAR
4.2 VERKSAMHETSNÄRA INVESTERINGAR & PRIORITERINGAR
4.3 HÅRD ELLER MJUK BREXIT PÅVERKAR IT-INVESTERINGAR

5 RESURSER OCH KOMPETENS
6 SAMMANFATTNING

6.1 AVSLUTANDE PRAKTISKA REKOMMENDATIONER

7 DATA OCH DEFINITIONER