Kartläggning av svensk informationssäkerhet

Nationellt index, nyckelfaktorer och mognadsmarkörer

Information utgör i allt större grad värde i såväl produkter och tjänster inom samtliga sektorer. Utan informationsflöden stannar vår industri, vår handel och hela samhällets kritiska infrastruktur. Information är därmed en skyddsvärd resurs för alla. Radars analys är att vår beredskap för att möta en ny hotbild är för låg.

Endast 11 procent av svenska verksamheter kan anses ligga på en tillräcklig mognadsnivå för att möta den aktuella hotbilden. 24 procent av verksamheterna kan sägas har nått en kvalificerad nivå. Kvar är då 65 procent av Sveriges verksamheter som med relativt låg mognad ska möta en accelererande hotbild. Analysen visar också att digitaliseringsinitiativ leder till upplevd ökad hotbild. Mot bakgrund i de digitala satsningar som görs och speciellt mot bakgrund av redan låg informations-säkerhetsmognad är det nu hög tid att genomföra åtgärder för att förbättra läget i svenska verksamheter.

Den här studien utfördes av Radar på uppdrag av IBM. Radar valde respondenter och utförde all datainsamling och analys, med oberoende och objektiva metoder. Datainsamling och intervjuer utfördes av Radar under eget namn, och Radar är självständigt ansvariga för innehåll och slutsatser i denna rapport.

Om du är kund – ladda ned rapporten här bredvid. I annat fall, kontakta oss för att köpa rapporten.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.