IT-utmaningar som hotar svensk ekonomisk tillväxt

Radar släpper under dagens event Radar Summit 2019, Münchenbryggeriet i Stockholm, en analys som belyser tre unikt svenska utmaningar med fokus på IT som hotar svensk ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft. Analysen släpps idag i en rapport som fått namnet ”Rapport X – I nationens intresse”.

Digitalisering driver global förändring och disruption på både samhälls-, bransch- och verksamhetsnivå̊. Digitaliseringen är politiskt prioriterad inom både EU och i Sverige. Flera olika tekniker är centrala för att kunna driva denna förändring effektivt. I Sverige utmanas vår möjlighet att driva digitaliseringen av strikt lokala förutsättningar. Radar ser tre områden som hotar vår möjlighet i det korta, mellanlånga samt i det långa perspektivet. De tre utmaningarna unika för Sverige anser Radar vara:

  • Osäkerhet som leder till outnyttjade skalfördelar
  • Kompetensbrist som leder till oförmåga att utnyttja ny tekniks fulla potential
  • Brister i eldistributionen som begränsar möjligheter och värdeskapande genom IT

Osäkerhet; Industrialisering av IT-ekosystemet är lika ofrånkomlig som för alla andra branscher och ekosystem. Bristfällig koordinering och styrning har skapat en osäkerhet runt hur molntjänster ska utnyttjas, speciellt i offentlig sektor. Sverige gör en annan tolkning än vår omvärld som i snabb takt förflyttar det som kan förflyttas till produktions och leveransformer (molntjänster, datacenter, plattformsekonomiska lösningar mm) där man uppnår skalfördelar på bland annat kostnader, säkerhet, innovation och kompetens. Denna unikt svenska osäkerhet kommer innebära uteblivna industrialiseringseffekter och ökade kostnader runt teknik som driver förändring.

Kompetensbrist; Det finns över 300 000 IT experter verksamma hos leverantörer samt ute i verksamheter i Sverige idag. Det råder kompetensbrist samtidigt som utveckling och utnyttjande av ny teknik växer exponentiellt. Om vi inte klarar att industrialisera produktion och leverans av IT i samma eller bättre takt än vår omvärld så riskerar kompetensbristen accelerera och därmed begränsa svenska möjligheter att utnyttja ny teknik för stärkt produktivitet och konkurrenskraft.

Bristande förmåga att distribuera el; Redan idag så har företag tvingats skrinlägga expansionsplaner för att elförsörjning inte kunnat garanteras i Sverige. Av de cirka 141 TWh som förbrukas årligen i Sverige så står IT ekosystemet för cirka 5-6 TWh. Om svenska verksamheter ska dra nytta av ny tekniks möjligheter så kommer påverkan öka med cirka 95 procent redan till år 2025 enligt Radars analyser. Det innebär ett ökat konsumtionsbehov på ytterligare 5-6 TWh ur en infrastruktur som kommer belastas med mellan 12-13 TWh på grund av konvertering till mer elektriskt drivna transporter och som idag inte är tillräckligt robust för att kunna garantera ökade uttag från 141 TWh nivån i hela Sverige. Det är IT ekosystemets skyldighet att se till att förflytta och industrialisera IT dit miljö och el konsekvens är som minst men det saknas politisk styrning som skapar de rätta incitamenten som på sikt riskerar att göra IT och teknik till en ändlig och inte oändlig möjlighet för Sverige.

Digitalisering och nyttjande av ny teknik är avgörande för Sveriges förmåga att upprätthålla vår konkurrenskraft och vårt välfärdssamhälle. Det är hög tid att vända dessa utmaningar till möjligheter.