Entries by Mats Wahlgren

Förhandstitt inför IT Radar 2013 – IT-budgetar i svenska verksamheter

Försiktig ökning av IT-budgetarna under 2013 enligt Radar – Storlek och internationellt beroende avgörande för tillväxtnivån En förhandstitt på den kommande rapporten, IT Radar 2013, visar att de svenska IT-budgetarna ökar under 2013. Tillväxten i budgeterna sker på en låg nivå i närheten av konjunkturinstitutets prognos för den samlade svenska ekonomin. Tillväxten i de svenska […]

IT Radar Norge 2013 – en försmak

Norsk tillväxt inom IT överlägsen tillväxten i övriga Norden enligt Radar IT-budgetarna i Norge växer mer än i de övriga Nordiska länderna under 2013 även om de större norska verksamheterna kämpar mot den internationella osäkra situationen och är mer försiktiga i år jämfört ned 2012. Radars prognoser för de Nordiska länderna visar att IT-budgetarna i: […]

Radar Leverantörskvalitet 2013

IT-leverantörerna under luppen i Sveriges största undersökning Radar Leverantörskvalitet 2013, årets viktigaste undersökning om kundnöjdhet och upplevd kvalitet hos landets IT-leverantörer. Drygt 1000 av landets större köpare av IT, har bedömt IT-leverantörer inom fyra segment under november och december 2012. Rapporten påvisar stora möjligheter till ökat värde i leveransen genom fokuserad sourcing och vendor management. […]

Tidiga insikter inför IT Radar 2013

Den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld påverkar de stora verksamheterna i Sverige på ett mer påtagligt sätt än tidigare. Med minskad konfidens så minskar man nu lageruppbyggnad, minimerar nivåer på kapital i arbete och ser över sina kostnader. Samtidigt så visar SMB segmentet i Sverige en något bättre konfidens då de är mer beroende av […]

Radar 4 Predictions för 2013

– Ett utdrag ur den presentation som Radar håller om trender och utveckling i Sverige och Norden. Under loppet av några år har Radar följt utvecklingen på såväl leverantörssidan och kundsidan. Sedan den första stora IT investeringen gjordes i en större svensk verksamhet 1956 så har det inte skett någon påverkande industriell utveckling avseende affärsmodeller […]

IT-verksamhet i små och medelstora organisationer

– Små och Medelstora verksamheter står inför stora IT utmaningar. IT-användningen skiljer sig åt inom SME segmentet. IT-mognaden hos de medelstora verksamheterna kan jämställas med den hos de stora. För de små verksamheterna är dock skillnaderna stora mellan de som har 1-9 anställda, 10-49 och 50-99 anställda. SME representerar totalt 98 procent av alla svenska […]

Radar om trenderna inom integration

Radar trendspaning på integrationsområdet med tillhörande KPI:er. Det kommer inte finnas hårdvara utan integrerade tjänster, tjänster utan omgivande applikationer eller värdekedjor som inte använder värdenätverket där partners är integrerade i processen för att skapa mervärde. Nästan samtliga affärer kommer att göras och pengar tjänas, när känd teknik integreras effektivt, samtidigt som aktiv innovation integrerar ny. […]

Radars uppdatering av konsultmarknaden 2013

Volymökning utan tillväxt då nya inköps- och affärsmodeller vinner mark. Radars uppdatering av konsultmarknaden 2013, visar på ett större branschberoende än på många år. Värdetillväxten uteblir på kompetensområdet samtidigt som efterfrågan ökar på en försiktig nivå räknat i antal timmar. Högre aktivitetsnivå och förbättrad effektivitet i leverantörsledet nödvändig för framgång på en förändrad marknad. Den […]

Bortom "hypekurvorna", vad väljer svenska verksamheter?

Om ni någonsin funderat på hur verkligheten ser ut bortom “hypekurvor” och “whitepapers” som i sponsrade försök “utbildar” och “påverkar” marknaden så kan Radar nu ge sanna bilden av hur era kollegor använder olika plattformar och tekniker just nu för att realisera sina behov. Rapporten är en del i CIO Leadership 2012 och finns som […]