Radar IT-avtals- och prisbenchmark

Radars Avtals- och prisbenchmark är en jämförelse av kostnader i ingångna avtal mellan kund och leverantör avseende IT-tjänster. Avtals- och prisbenchmark syftar till att fastställa om IT-tjänsterna enligt ert avtal levereras till ett pris som är högre eller lägre än priset för tjänster av motsvarande slag avseende volym, innehåll och kvalitet på den lokala marknaden.

Omfattning och resultat

 • Radars Avtals- och prisbenchmark ger dig som IT-beslutsfattare svar på hur din verksamhets IT-avtal ser ut i jämförelse med andra:
 • En totalkostnadsanalys av ert nuvarande IT-driftsavtal
 • En jämförelse av de ingående delarna såsom: Serverkapacitet, lagring, servicedesk, management etc.
 • Radar analyserar och kommer med konkreta förbättringsförslag inför nästa avtalsförhandling

Process: Radar IT-avtals- och prisbenchmark

Uppstart

 • NDA skrivs mellan Radar och din verksamhet i samband med uppstartsmöte
 • Övergripande avtalsgenomgång där Radar går igenom avtalets övergripande helhetsdelar för att få fram avropade volymer per del

Analys

 • Avtalsdefinitioner: Radar går igenom avtalsdefinitioner och eventuella definitioner tas upp för behandling och beslut. Radar stämmer av definitioner med både kund och leverantör efter vilket benchmarkarbetet kommer att ske.
 • Avtalsdelar: Radar går igenom avtalets komponenter fast/rörlig, SLA, val av affärsmodell köp av kapacitet resp. traditionellt inköp etc.
 • Avrapportering: Radar rapporterar till styrgrupp avseende över/under prislägen.

Benchmark

 • Referensgrupp tas fram baserat på avtalsdefinitioner, avtalsstorlek och bransch.
 • Jämförelse/Benchmark genomförs och avtalets priser läggs in och jämförelser sker mot existerande databas med motsvarande volymer.
 • Totalkostnadsanalys tas fram för att visualisera differens mellan nuvarande avtal och referensgrupp.
 • Rapportering sker både skriftligt samt muntlig i genomgång med styrgrupp.

Leverans

 • Skriftlig slutrapport i PDF
 • Invändningsprocess: Radar stöttar båda sidor (i de fall motpart är med) under invändningsprocessens tidskorridor om 2 veckor med löpande klarlägganden och svar. Efter invändningsprocess sker genomgång av samtliga synpunkter. Eventuella justeringar görs och slutgiltig rapport levereras till styrgrupp om den förändrats efter invändningsprocess.
 • Workshop: genomgång av resultatet med styrgrupp.
 • Avslut: Material och artefakter som produceras är strikt konfidentiella så länge inte du som uppdragsgivare  önskar annat.

Priset för Radar IT-avtals- & prisbenchmark:

Offereras