Radar Benchmark IT-effektivitetsindex

Har er IT-verksamhet tillräckligt nöjda kunder med sin leverans. En alltmer uppblandad leverans av IT ur såväl intern produktion som outsourcad och/eller externt inköpa IT tjänster ökar behoven av att mäta den totala nöjdheten med den kvalitet och det värde man levererar. Radar erbjuder en unik mätmetod som också jämför resultat mot likvärdiga lokala verksamheter.

Benchmark IT-effektivitetsindex

Mät verksamhetens upplevelse av IT ur olika perspektiv och följ utvecklingen av dessa över tiden med återkommande mätningar. Resultateten sätts alltid i relation till likvärdiga verksamheters för omvärldsanalys och en bättre bas för beslut. Med denna Benchmark har ni underlag för att effektivisera verksamheten, spara pengar och omallokera resurser till strategiska satsningar.

Radar utnyttjar befintliga databaser och benchmarkingmodeller gällande nyckeltal för att skapa en benchmark av medarbetarnöjdhet av IT-verksamhet. Datafångsten kommer att ske via enkät framtagen av Radar som skickas till medarbetarna. Er tidsåtgång handlar om 2-3 timmar för framtagande av interna mailadresser samt beslut om igångsättning via uppstartsmöte.

Benchmark – Ett gemensamt åtagande

Radars paketerade produkter innebär ett gemensamt åttagande mellan Radar och kund. Tidsåtgång för kund avseende leverans av underlag varierar men motsvarar normalt 2-3 timmar.

Priset för Benchmark IT-effektivitetsindex:

Pris 85 000 SEK