Rapport – IT i kommunerna 2013

Kommunernas IT-kostnader 30 procent högre.

Kommunernas totala IT-realiseringar är minst tre miljarder större än vad tidigare offentliga undersökningar visat. För kommunernas IT-verksamheter krävs en större omfördelning av IT-budgeten för att klara konkurrensen från privata entreprenörer.

Radars rapport IT i kommunerna 2013 pekar bland annat på att kommunernas IT-budget inte kan likställas med IT-kostnaderna, vilket ofta gjorts gällande. Utöver IT-budgeten finansieras en stor del av kommunernas IT-realisering direkt av övriga verksamhetsbudgetar och denna del växer betydligt fortare än IT-budgetarna. Enligt Radars beräkningar finansieras minst 22 procent av kommunernas totala IT-kostnader av övriga verksamheter.

”På sikt kommer detta att innebära att IT-organisationernas roll förändras från en produktionsenhet till att bli mer strategisk/taktisk och rådgivande”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

De kommunala IT-verksamheterna är i behov av att omfördela en stor del av sin IT-budget för att klara konkurrensen från privata entreprenörer. Genomlysningen av IT-budgetarnas fördelning visar att kommunerna, i jämförelse med näringslivet, använder en oproportionerligt stor del av sin IT-realisering till löpande drift och underhåll.

Som en följd används endast 12 procent av den totala IT-budgeten för förändring, innovation och utveckling, vilket är hälften så stor andel som inom näringslivet. Rapporten visar samtidigt att de kommunala IT-verksamheterna har just utveckling och förändringsarbete högt upp på prioritetslistan, vilket tydligt visar på en diskrepans mellan allokerade medel och uttalade prioriteringar.

”Ska kommunerna kunna möta framtida effektiviseringskrav och konkurrensen från privata utförare, inom till exempel skola och vård och omsorg, måste IT-verksamhetens bidrag till övriga verksamheter öka genom utvecklings- och förändringsarbete. För att klara uppgiften måste kostnaderna för den löpande driften reduceras kraftigt.” säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Radars rapport IT i kommunerna 2013 bygger på en omfattande undersökning bland Sveriges 290 kommuner där djupintervjuer genomförts avseende kommunernas kostnader, utmaningar och strategier inom IT.

För ytterligare information:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists
Mobil: 073-539 1551


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

IT-Radar Norge 2013 – Norsk IT-tillväxt starkast i Norden

Den samlade norska IT budgeten ökar mest och Norge tar med detta ledningen i den nordiska tillväxtligan. Procentuellt ökar den totala norska IT-budgeten med 3,3 procent till 110 Miljarder NOK, vilket kan jämföras med den svenska IT-tillväxten på 1,1 procent för 2013.

Även i Norge finansieras en betydande del av ökningen med de allt viktigare medlen som finns tillgängliga utanför den reguljära IT-verksamheten. Under 2013 motsvarar denna del 20 procent, eller 500 Miljoner NOK, av den totala ökningen. På den negativa sidan, äts en stor del av ökning i den norska IT-budgeten upp av ökade lönekostnader.

Även på den norska marknaden är trenden att fokusera på kostnadsminskning i den existerande driften för att frigöra och flytta medel mot ökad innovation och utveckling. Värdemässigt är det tjänstemarknaden, inklusive outsourcing och molntjänster som med nära 4 procent ökning, växer starkast trots en fortsatt ökad penetration av offshore baserad produktion.

”De norska företagen har utnyttjat, och fortsätter utnyttja, sitt relativt goda ekonomiska läge. Genom höga oljepriser och låga räntor, kan de lägga stor kraft på att vässa IT-verksamheten genom innovation och en förflyttning till en mer öppen IT med större flexibilitet även under 2013”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

IT-Radar Norge 2013 är en djupgående rapport om utvecklingen på den norska IT-marknaden. Rapporten vänder sig till beslutsfattare i såväl kund- som leverantörsled och ger en lokal omvärldsanalys, nulägesanalys samt en strategisk och operativ beskrivning av villkor och förändring på den norska marknaden.


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

IT-Radar 2013 – IT-marknadens utsikter och förutsättningar inför 2013

IT Radar 2013 är rapporten över IT-marknadens och IT-verksamheternas utsikter och förutsättningar. Rapporten bygger på underlag från drygt 1000 IT-beslutsfattare och indikerar en försiktigt positiv vändning avseende tilltro och vilja till investering. Marknaden ökar mer i volym än värde då kundernas operativa strategier inriktas på kostnadsreduktion och ökat effektuttag.

Den globala osäkerheten påverkar lagda budgetar och prioriteringar på ett påtagligt sätt. Tidigt lagda budgetar indikerade en mer negativ utveckling än de sent lagda budgetarna för 2013. Detta kan indikera en försiktigt men växande tilltro inför 2013 avseende IT investeringar och satsningar.

Den samlade svenska IT-marknaden ökar under året med 2,3 miljarder kronor (1,1 procent), till 154,7 miljarder. Större delen av ökningen, 2,1 miljarder kronor, finansieras dock utanför IT-budgeten. Det innebär att den största ökningen av IT realiseringen finns ute i verksamheten och inte inne i IT-verksamheten.

Marknadstillväxten kommer att vara större i volym än i värde under 2013. Rapporten IT Radar 2013, visar att marknaden präglas av god tillgång till kompetens under första halvåret 2013 och en fortsatt prispress är att vänta. Priserosionen beräknas till 3-4 procent.

Störst marknadstillväxt sker på tjänstemarknaden, inklusive outsourcing och molntjänster, som värdemässigt växer med cirka 1,4 procent. Molntjänster ökar dock med över 20 procent i värdetillväxt under 2013.

”Det råder stora branschmässiga förändringar. Skillnaden mellan SMB-företag och stora företag ligger, möjligen oväntat, i att en större andel av de stora företagen har förändring, innovation och utveckling som sitt primära fokus, medan en större andel av SMB-företagen fokuserar på produktivitet/effektivitet”, säger Hans Werner VD för Radar.

Rapportens innehåll

Rapporterna inom serien ”IT Radar” är övergripande rapporter som publiceras inför varje år samt direkt efter sommaren med ”Market Update”. Informationen är övergripande och beskriver hela marknaden från leverantörer till IT-beslutsfattare.

 • Ekonomisk utveckling i Sverige
 • De svenska IT-förutsättningarna
 • Svenska verksamheters IT-budget 2013
 • IT-marknaden 2013
 • IT-verksamheters prioriteringar 2013
 • Trender 2013

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

För mer information, kontakta:
Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists
Mobil: 073-539 1551

Förhandstitt inför IT Radar 2013 – IT-budgetar i svenska verksamheter

Försiktig ökning av IT-budgetarna under 2013 enligt Radar

– Storlek och internationellt beroende avgörande för tillväxtnivån

En förhandstitt på den kommande rapporten, IT Radar 2013, visar att de svenska IT-budgetarna ökar under 2013. Tillväxten i budgeterna sker på en låg nivå i närheten av konjunkturinstitutets prognos för den samlade svenska ekonomin.

Tillväxten i de svenska IT-budgeterna sker på en låg nivå och visar på ett starkt beroende av den internationella marknaden. Stora verksamheter med ett betydande internationellt engagemang uppvisar väsentligt svagare IT-budgetökning än mindre verksamheter. Tilltro till den inhemska utvecklingen och konjunkturen avspeglas i större ökningar av de budgeterade IT-medlen i SMB-segmentet.

Genomsnittlig utveckling av IT-budget baserat på verksamhetsstorlek under 2013:

 • Enterprisesegmentet + 0,2 %
 • SMB-segmentet + 2,0 %
 • Total tillväxt samtliga segment + 0,7 %

Värdet av Sveriges samlade IT-budgetar ökar därmed från 151 miljarder till drygt 152 miljarder kronor. I reella tal motsvarar detta ett minskat budgetutrymme, inräknat inflation och samlad ekonomisk tillväxt. 2013 blir ett år med fokus på effektiviseringar genom aktiv sourcing och en övergång till en mer flexibel och öppen IT som tjänst för att möta det ökade behovet från verksamheten.

”Baserat på våra uppgifter från drygt 900 svenska IT-verksamheters budgetar och lagda prioriteringar ser vi att drygt 99 procent av tillgängliga medel redan är låsta. Bufferten för åtgärder vid förändrade behov från verksamheten är därmed närmast obefintlig. Detta kan skapa försiktighet runt realisering av lagd budget och därmed också IT-marknaden beroende på hur vår omvärld utvecklas”, säger Hans Werner, VD för Radar, i en kommentar.

Mediakontakt:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists

Mobil: 073-539 1551

IT Radar Norge 2013 – en försmak

Norsk tillväxt inom IT överlägsen tillväxten i övriga Norden enligt Radar

IT-budgetarna i Norge växer mer än i de övriga Nordiska länderna under 2013 även om de större norska verksamheterna kämpar mot den internationella osäkra situationen och är mer försiktiga i år jämfört ned 2012.

Radars prognoser för de Nordiska länderna visar att IT-budgetarna i:

 • Norge ökar med > 2%
 • Finland ökar med < 1%
 • Danmark med närmare 0%
 • Sverige ökar med < 0,5%

”Även om det finns en tydlig avmattning i hur stora norska verksamheter budgeterar för att realisera IT investeringar under 2013 så är IT-budgettillväxten på 2 procent överlägsen övriga Nordiska länders. Det ökade investeringarna inom oljeindustrin och den expansiva politiken inom offentlig sektor under ett valår bidrar till detta”, säger Hans Werner i en kommentar

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Radar Leverantörskvalitet 2013

IT-leverantörerna under luppen i Sveriges största undersökning

Radar Leverantörskvalitet 2013, årets viktigaste undersökning om kundnöjdhet och upplevd kvalitet hos landets IT-leverantörer. Drygt 1000 av landets större köpare av IT, har bedömt IT-leverantörer inom fyra segment under november och december 2012. Rapporten påvisar stora möjligheter till ökat värde i leveransen genom fokuserad sourcing och vendor management.

Radars Leveratörskvalitet 2013, understryker vikten av att utvärdera och aktivt arbeta med sina leverantörer då den externa andelen av en genomsnittlig IT-budget idag är drygt 70 %. Skillnaden i totalt upplevd kundnöjdhet mellan de leverantörer som presterar högst respektive lägst krymper. Värdeskapandet från leverantörssidan har därmed ökat i en uppåtgående trend från botten. Undersökningen speglar samtidigt stora skillnader inom specifika områden där viktiga värden i leveransen kan gå förlorad vid ett felaktigt val.

De genomsnittliga värdena i de fyra undersökta segmenten har mot föregående år utvecklats enligt nedan:

 • Infrastrukturlösningar, oförändrad genomsnittlig leverantörskvalitet
 • Verksamhetslösningar, ökad genomsnittlig kundnöjdhet
 • Outsourcing och drift, ökad genomsnittlig kundnöjdhet
 • Resurskonsulter, minskad kundnöjdhet

“Det finns en tydlig trend i resultatet som påvisar att benchmarking och en noggrann, insiktsbaserad, sourcingprocess kan ge stor effekt och skapa ett högre värde per spenderad krona. Med över 125 miljarder kronor i leverantörsinköp i år så betyder det mätbara effekter i värdeskapande”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Noterbart är att de största internationella leverantörerna är kraftigt underrepresenterade på topplistan i samtliga fyra områden. En stor leverantör garanterar således inte bästa ROI, jämfört med en mindre, utan understryker vikten av vendor management för att maximera värdeskapandet och minimera risk i svenska IT-verksamheter.

Rapporten Leverantörskvalitet 2013, omfattar leverantörer på den svenska marknaden inom huvudområdena Infrastruktur, Outsourcing och drift, Resurskonsulter samt Verksamhetslösningar.

Hämta rapporten

Fullständig rapport tillsammans med ett verktyg för att arbeta med och jämföra sina leverantörer mot olika benchmarknivåer finns tillgänglig i sin helhet för kunder med abonnemang.

Radars rapport plus verktyg kan även beställas separat här


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

För beställningar: vänligen kontakta oss via telefon eller med hjälp av formulär nedan.
Vi återkommer till dig med besked per omgående!

[text_box title=”Ring oss” icon=”comment”]

Telefon: +46 8 12 20 80 00 [/text_box] [clear]

[text_box title=”Kontaktformulär” icon=”info”] [contact_form fields=”name,email,phone-number,villbestalla,faktura-a,faktura-r,contact-method” button=”Skicka förfrågan” captcha=”yes”] [/text_box] [clear]

Tidiga insikter inför IT Radar 2013

Den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld påverkar de stora verksamheterna i Sverige på ett mer påtagligt sätt än tidigare. Med minskad konfidens så minskar man nu lageruppbyggnad, minimerar nivåer på kapital i arbete och ser över sina kostnader. Samtidigt så visar SMB segmentet i Sverige en något bättre konfidens då de är mer beroende av den inhemska konsumtionens utveckling som är ”hyfsad”. Även tilltron till framtiden är mer positiv här är man samtidigt mycket försiktig inför 2013.

Innehåll

 1. Inledning – Hans Werner
 2. IT-budgeterna och realiseringar
 3. IT-prioriteringar och marknad
 4. Tydliga trender

Den svenska IT marknaden kommer att:

 • Växa i volym men ligga kvar på samma värde (i bästa fall) på hårdvarusidan
 • Omfördelas då traditionell mjukvara inte automatiskt ersätts med ny mjukvara utan också ersätts av SaaS på mjukvarusidan med konsekvens värdeminskning om -2 %
 • Öka i antal omsatta timmar men minska i värde genom prispress på tjänstesidan med konsekvens värdeminskning om upp till -4 %

Marknaden under 2013 kommer att kännetecknas av:

 • Mer inköpsprocess lagd över IT
 • Fortsatt förflyttning från traditionell IT portfölj över mot IT som tjänst
 • Mer timmar att leverera till en minskad prispunkt vilket kommer ställa krav på ökad effektivitet

Radar kommentar

”IT-verksamheternas utmaningar kommer att vara att producera ett något högre IT-stöd till verksamheten till en plånbok som krymper i realvärde. Marknadens utmaning kommer att vara en skarpare konkurrens och en accelererande industriell förändring där den traditionella affärs-modellen sätts under press och utmanas av förflyttning till mer öppen och flexibel IT som tjänst”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad.

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Radar 4 Predictions för 2013

– Ett utdrag ur den presentation som Radar håller om trender och utveckling i Sverige och Norden.

Under loppet av några år har Radar följt utvecklingen på såväl leverantörssidan och kundsidan. Sedan den första stora IT investeringen gjordes i en större svensk verksamhet 1956 så har det inte skett någon påverkande industriell utveckling avseende affärsmodeller eller leveransmodeller för IT.

För 56 år sedan köpte denna verksamhet hårdvara, logik och timmar för närmare 0,2 % av den årliga omsättningen i vad som då var 100 % innovation och förändring. Idag sitter samma verksamhet fast i en förändringsandel på bara 26 % trots att man nu lägger över 3 % av sin omsättning på IT. Var gick det fel och varför har ingen industriell utveckling skett är relevanta frågor att ställa sig.

Radar kan för första gången mäta en förändring i marknaden där drivkraften framförallt kommer från IT-verksamheterna. Mer IT ska produceras med en plånbok vars värdeinnehåll minskar, samtidigt som förändringsandelen (eller IT-organisationens bidrag till verksamheten) måste öka.

Det är vår uppfattning att denna drivkraft nu driver en industriellt påverkande förändring i Sverige.

Radar kommentar
”Över 50 miljarder kronor kommer att förflyttas under de följande 10 åren från den traditionella IT portföljen. Framförallt är det förvaltningskostnader som transferreras över till öppen IT”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Innehåll
Radar 4 Predictions, avhandlar följande områden:

 1. Integration och innovation
 2. Det nya navet: Information
 3. Traditionell IT till Öppen IT
 4. Den nya kunden

Trendspaningen vänder sig till såväl leverantörer som IT-beslutsfattare.


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

IT-verksamhet i små och medelstora organisationer

– Små och Medelstora verksamheter står inför stora IT utmaningar.

IT-användningen skiljer sig åt inom SME segmentet. IT-mognaden hos de medelstora verksamheterna kan jämställas med den hos de stora. För de små verksamheterna är dock skillnaderna stora mellan de som har 1-9 anställda, 10-49 och 50-99 anställda. SME representerar totalt 98 procent av alla svenska verksamheter, och förbrukar totalt cirka 34 procent av all IT realisering.

I Radars specialmarknadsrapport om SME, understryks de tydliga skillnader som finns inom segmentet, och de utmaningar som små och medelstora verksamheter står inför.

IT prioriteringarna inom SME segmentet skiljer sig inte i större omfattning från de stora verksamheternas prioriteringar. Inom segmentet SME är det generellt färre som har budget allokerad att investera de kommande 12 månaderna, jämfört med de stora verksamheterna. Detta trots en starkare tro på framtiden och på konjunkturen jämfört med övriga marknaden.

“Även om de högst prioriterade IT-områdena inte skiljer från övrig marknad, så är inte SME segmentet homogent. Den stora utmaningen för de minsta verksamheterna är höga kostnader för IT med relativt lågt värdeskapande. För de större ligger utmaningen i att förändra produktion och leverans av IT så att bidraget kontinuerligt ökar till verksamheten”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

För leverantörerna är utmaningen att öka sitt fokus på segmentet SME, och proaktivt skapa värde genom anpassningar och paketeringar. I takt med kundernas ökade kompetens, kommer allt fler i högre grad att utvärdera om det finns IT tjänster som kan skapa motsvarande eller bättre värde.

SME analysen innehåller:

 • Sektorns nuläge
 • Sektorns utveckling
 • IT och SME verksamheter
 • Fördelningen av IT-realiseringen
 • IT-marknaden i sektorn
 • Fördelning av Teknikdrivna IT prioriteringar
 • Fördelning av Verksamhetsdrivna IT prioriteringar

Analysen av SME segmentet


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Radars uppdatering av konsultmarknaden 2013

Volymökning utan tillväxt då nya inköps- och affärsmodeller vinner mark.

Radars uppdatering av konsultmarknaden 2013, visar på ett större branschberoende än på många år. Värdetillväxten uteblir på kompetensområdet samtidigt som efterfrågan ökar på en försiktig nivå räknat i antal timmar. Högre aktivitetsnivå och förbättrad effektivitet i leverantörsledet nödvändig för framgång på en förändrad marknad.

Den ökade aktiviteten och realiseringen av budgeterade medel på köparsidan under 2013, resulterar i en volymökning i timmar motsvarande ca 4 procent. Avsaknaden av värdetillväxt i leverantörsledet orsakas främst av att kundsidan sätter mer inköpsprocess över sin IT realisering. Till detta ökar Vendor management som prioritering hos IT-verksamheter med fokus på kvalitet, kostnader och värde. Även ökade Blended rates påverkar prisutvecklingen på den svenska marknaden, dvs. det indirekta och direkta offshoreinnehållet i svenska leveranser.

Radars uppdatering av konsultmarknaden 2013, Redovisar de stora branschskillnaderna samt sätter de samlade IT-investeringarna i relation till volym- och värdetillväxt för kompetenstjänster i respektive bransch.


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->