Konsultmarknaden i Norge 2013

– Var fjärde budgeterad IT-krona spenderas i konsultsegmentet.

Radars rapport, Konsultmarknaden i Norge 2013, är en djupgående rapport om utvecklingen på den norska marknaden för konsulttjänster. Rapporten ger en lokal nulägesanalys samt en strategisk och operativ beskrivning av villkor och förändring på den norska marknaden för konsulttjänster.

Den norska konsultmarknaden fortsätter att utvecklas positivt både värde- och volymmässigt och når 20,7 Mdr NOK för 2013. Verksamhetens andel av IT-inköpen ökar och blir med detta en allt större och viktigare kund med inriktning främst på renodlade tjänster och funktioner.

50 procent eller fler av köparna signalerar missnöje med utförda leveranser och uttrycker klar förbättringspotential hos sin primära leverantör av konsulttjänster. Främst gäller detta flexibilitet i projekten, leverantörernas förmåga att tillföra innovation samt att ”hålla vad man lovar”. Områdena kvalitet och kompetens erhåller dock tydligt positiva omdömen. I rapportens analysmaterial redovisas hur negativa resultat kan begränsas redan på upphandlingsstadiet.

Rapporten visar på en långsiktig förändring mot mer värdeadderade konsulttjänster där rådgivning ökar på bekostnad av supporttjänster. Tillväxten inom molntjänster innebär en ökning av rådgivningstjänster och dels en ökning av integrationstjänster.

Säkerhetskonsulter går mot en stark framtid då nästan 30 % av företagen planerar att öka sina inköp, och inom området systemutveckling som ligger högst när det gäller efterfrågeutvecklingen. Detta borgar för fortsatt hög aktivitet i den norska konsultmarknaden.

Du är inte inloggad…

För nedladdning av dessa rapporter krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Den Svenska Konsultmarknaden 2013 och 2014

Konsultmarknaden i Sverige 2013 är en djupgående rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för konsulttjänster. Rapporten vänder sig till beslutsfattare i såväl kund- som leverantörsled och ger en lokal omvärldsanalys, nulägesanalys samt en strategisk och operativ beskrivning av villkor och förändring på den svenska marknaden för konsulttjänster.

Är du aktiv säljare eller köpare av konsulttjänster ger rapporten Svenska Konsultmarknaden 2013 ovärderlig styrinformation för faktabaserade strategiska beslut och saknar motsvarighet på marknaden.

Innehåll

 • Utvecklingen per bransch
 • Utvecklingen per segment – rådgivning, implementation, support
 • Utvecklingen per uppdragsform – helhetsåtaganden, egen projektledning
 • Prioriteringar per bransch
 • Konkurrens från konsultmäklare och offshoreleverantörer
 • Drivkrafter för inköpsbeslut
 • Kriterier för leverantörsval
 • Marknadsstorlek och marknadsandelar

Du är inte inloggad…

Frågor om rapportens innehåll:

Nils Molin, COO Radar alt. 073 399 68 16

För nedladdning av dessa rapporter krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Nordic Analysis – Market shares in the Cloud

Radar Ecosystem Specialists first Nordic analysis of the fast growing field of Cloud services.

The market segment is expected in 2013 to have a value growth of 30 percent. The segment of cloud services has matured and the penetration has reached levels that have enabled an accurate analysis of the distribution of market shares on the Nordic market.

The winner is Microsoft with a 30-40% market share in SaaS, PaaS and IaaS in this first Nordic market analysis.

The analysis in PPTx format is presented in English.

Download the analysis:


You are not logged on…

To download these reports a subscription is required.

Sammanställning av prioriteringar och budgeterade IT-investeringar för 2013

Uppdaterad översikt om hur IT-verksamheter i olika branscher prioriterar och realiserar budgeterade IT-medel för 2013. Underlaget täcker områdena hårdvara, infrastruktur och applikation fördelat på sju olika branscher.

Du får svaret på frågan:
“Hur många procent av verksamheterna inom bransch X har prioriterat att investera inom område Y under 2013?”.

Branscher:

 • Bank, finans och Försäkring
 • Energi
 • Handel
 • Offentlig sektor
 • Tillverkande industri
 • Tjänstesektorn
 • Telecom

Tolkning av informationen
Faktainformationen till “Så prioriterar kollegorna – 2013” bygger på verksamheternas kvarvarande planer och budgetar för 2013. Informationen är således en ögonblicksbild av prioriteringar av ännu ej realiserade planer. Prioriteringarna justeras enligt detta naturligt vart efter de realiseras under året. Ny sammanställning presenteras i augusti 2013.Hämta rapporten:


Du är inte inloggad.

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Analys – Marknadsandelarna i molnet

Radars första analys av det snabbväxande området Molntjänster finns nu tillgänglig för Radars kunder med abonnemang. Marknadssegmentet som under 2013 beräknas ha en värdetillväxt på 30 procent, har mognat och penetrationen har nått nivåer som möjliggjort en tillförlitlig analys av marknadsandelarnas fördelning.

Vinnaren i denna första analys av marknadsandelar inom SaaS, PaaS och IaaS är Microsoft med mellan 30-40 % marknadsandel i respektive delsegment.

Marknadssegmentet SaaS, dominerar och
används i svenska verksamheter för:

 • 38 % – Epost
 • 21 % – CRM
 • 21 % – HR lösningar

SaaS används även i hög grad av verksamheterna för nischade applikationer
som t.ex. beställnings- eller bokningssystem.

”När teknik ska ersättas i slutet av sin livscykel, väljer allt fler verksamheter att inte ersätta den med ny teknik utan istället med tjänst. Det ökande intresset för molntjänster motsvarar i Sverige en värdetillväxt på 20- 30 procent över året. Detta kan snabbt komma att rita om marknadsandelskartan”, säger Hans Werner VD för Radar.

Analysen innehåller:

 • Marknadsandelar fördelat på leverantör, SaaS, IaaS samt PaaS.
 • Fördelning operativ användning – SaaS

Analysen avser Svenska marknadsandelar och är baserad på kundutgifter för molntjänster exkl. kringtjänster.


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna analys krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Rapport – IT i kommunerna 2013

Kommunernas IT-kostnader 30 procent högre.

Kommunernas totala IT-realiseringar är minst tre miljarder större än vad tidigare offentliga undersökningar visat. För kommunernas IT-verksamheter krävs en större omfördelning av IT-budgeten för att klara konkurrensen från privata entreprenörer.

Radars rapport IT i kommunerna 2013 pekar bland annat på att kommunernas IT-budget inte kan likställas med IT-kostnaderna, vilket ofta gjorts gällande. Utöver IT-budgeten finansieras en stor del av kommunernas IT-realisering direkt av övriga verksamhetsbudgetar och denna del växer betydligt fortare än IT-budgetarna. Enligt Radars beräkningar finansieras minst 22 procent av kommunernas totala IT-kostnader av övriga verksamheter.

”På sikt kommer detta att innebära att IT-organisationernas roll förändras från en produktionsenhet till att bli mer strategisk/taktisk och rådgivande”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

De kommunala IT-verksamheterna är i behov av att omfördela en stor del av sin IT-budget för att klara konkurrensen från privata entreprenörer. Genomlysningen av IT-budgetarnas fördelning visar att kommunerna, i jämförelse med näringslivet, använder en oproportionerligt stor del av sin IT-realisering till löpande drift och underhåll.

Som en följd används endast 12 procent av den totala IT-budgeten för förändring, innovation och utveckling, vilket är hälften så stor andel som inom näringslivet. Rapporten visar samtidigt att de kommunala IT-verksamheterna har just utveckling och förändringsarbete högt upp på prioritetslistan, vilket tydligt visar på en diskrepans mellan allokerade medel och uttalade prioriteringar.

”Ska kommunerna kunna möta framtida effektiviseringskrav och konkurrensen från privata utförare, inom till exempel skola och vård och omsorg, måste IT-verksamhetens bidrag till övriga verksamheter öka genom utvecklings- och förändringsarbete. För att klara uppgiften måste kostnaderna för den löpande driften reduceras kraftigt.” säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Radars rapport IT i kommunerna 2013 bygger på en omfattande undersökning bland Sveriges 290 kommuner där djupintervjuer genomförts avseende kommunernas kostnader, utmaningar och strategier inom IT.

För ytterligare information:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists
Mobil: 073-539 1551


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

IT-Radar Norge 2013 – Norsk IT-tillväxt starkast i Norden

Den samlade norska IT budgeten ökar mest och Norge tar med detta ledningen i den nordiska tillväxtligan. Procentuellt ökar den totala norska IT-budgeten med 3,3 procent till 110 Miljarder NOK, vilket kan jämföras med den svenska IT-tillväxten på 1,1 procent för 2013.

Även i Norge finansieras en betydande del av ökningen med de allt viktigare medlen som finns tillgängliga utanför den reguljära IT-verksamheten. Under 2013 motsvarar denna del 20 procent, eller 500 Miljoner NOK, av den totala ökningen. På den negativa sidan, äts en stor del av ökning i den norska IT-budgeten upp av ökade lönekostnader.

Även på den norska marknaden är trenden att fokusera på kostnadsminskning i den existerande driften för att frigöra och flytta medel mot ökad innovation och utveckling. Värdemässigt är det tjänstemarknaden, inklusive outsourcing och molntjänster som med nära 4 procent ökning, växer starkast trots en fortsatt ökad penetration av offshore baserad produktion.

”De norska företagen har utnyttjat, och fortsätter utnyttja, sitt relativt goda ekonomiska läge. Genom höga oljepriser och låga räntor, kan de lägga stor kraft på att vässa IT-verksamheten genom innovation och en förflyttning till en mer öppen IT med större flexibilitet även under 2013”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

IT-Radar Norge 2013 är en djupgående rapport om utvecklingen på den norska IT-marknaden. Rapporten vänder sig till beslutsfattare i såväl kund- som leverantörsled och ger en lokal omvärldsanalys, nulägesanalys samt en strategisk och operativ beskrivning av villkor och förändring på den norska marknaden.


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

IT-Radar 2013 – IT-marknadens utsikter och förutsättningar inför 2013

IT Radar 2013 är rapporten över IT-marknadens och IT-verksamheternas utsikter och förutsättningar. Rapporten bygger på underlag från drygt 1000 IT-beslutsfattare och indikerar en försiktigt positiv vändning avseende tilltro och vilja till investering. Marknaden ökar mer i volym än värde då kundernas operativa strategier inriktas på kostnadsreduktion och ökat effektuttag.

Den globala osäkerheten påverkar lagda budgetar och prioriteringar på ett påtagligt sätt. Tidigt lagda budgetar indikerade en mer negativ utveckling än de sent lagda budgetarna för 2013. Detta kan indikera en försiktigt men växande tilltro inför 2013 avseende IT investeringar och satsningar.

Den samlade svenska IT-marknaden ökar under året med 2,3 miljarder kronor (1,1 procent), till 154,7 miljarder. Större delen av ökningen, 2,1 miljarder kronor, finansieras dock utanför IT-budgeten. Det innebär att den största ökningen av IT realiseringen finns ute i verksamheten och inte inne i IT-verksamheten.

Marknadstillväxten kommer att vara större i volym än i värde under 2013. Rapporten IT Radar 2013, visar att marknaden präglas av god tillgång till kompetens under första halvåret 2013 och en fortsatt prispress är att vänta. Priserosionen beräknas till 3-4 procent.

Störst marknadstillväxt sker på tjänstemarknaden, inklusive outsourcing och molntjänster, som värdemässigt växer med cirka 1,4 procent. Molntjänster ökar dock med över 20 procent i värdetillväxt under 2013.

”Det råder stora branschmässiga förändringar. Skillnaden mellan SMB-företag och stora företag ligger, möjligen oväntat, i att en större andel av de stora företagen har förändring, innovation och utveckling som sitt primära fokus, medan en större andel av SMB-företagen fokuserar på produktivitet/effektivitet”, säger Hans Werner VD för Radar.

Rapportens innehåll

Rapporterna inom serien ”IT Radar” är övergripande rapporter som publiceras inför varje år samt direkt efter sommaren med ”Market Update”. Informationen är övergripande och beskriver hela marknaden från leverantörer till IT-beslutsfattare.

 • Ekonomisk utveckling i Sverige
 • De svenska IT-förutsättningarna
 • Svenska verksamheters IT-budget 2013
 • IT-marknaden 2013
 • IT-verksamheters prioriteringar 2013
 • Trender 2013

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

För mer information, kontakta:
Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists
Mobil: 073-539 1551

Presentation: Preview IT Radar 2012

Nu finns en presentation som ger en första inblick i kommande rapporten IT Radar 2012. Fokus i denna preview ligger på marknadens makrotal. IT-beslutsfattarens många fördjupningsområden visas främst i den färdiga rapporten. Presentationens bilder infogas med fördel till den egna presentationen när prognosen för omvärlden 2012 ska förklaras.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->