LEVERANTÖRSKVALITET 2016: IT-LEVERANTÖRERNAS KUNDNÖJDHET ÖKAR

Radars rapport Leverantörskvalitet 2016, som bygger på Nordens största kundnöjdhetsundersökning inom IT, visar att svenska IT-leverantörers genomsnittliga kundnöjdhet ökar något jämfört med föregående år, samtidigt som skillnaderna mellan IT-tjänstemarknadens olika segment är relativt stora.

Den upplevda kompetensen hos leverantörerna tillsammans deras förmåga att skapa och upprätthålla goda kundrelationer är de bedömningspunkter där den genomsnittliga kundnöjdheten är högst. Dessa områden har också en positiv utveckling jämfört med föregående år. Lägst är kundnöjdheten avseende prisvärdhet och projekteffekt.

Den tydligaste förändringen jämfört med föregående år är att skillnaderna mellan de leverantörer som har högst kundnöjdhet och genomsnittet minskar. Det gäller framför allt området infrastruktur- och drift, där rapporten konstaterar att ökad standardisering och användning av molntjänster har förändrat förutsättningarna att konkurrera.

 

– Det är glädjande den fleråriga trenden med sjunkande kundnöjdhet nu har stannat av och att den upplevda leverantörskvaliteten ser ut att stabiliseras på en godtagbar nivå. Samtidigt är det oroande att upplevd prisvärdhet och projekteffekt är de områden där kundnöjdheten är lägst. IT-tjänstemarknaden är under kraftig förändring och det är avgörande för svenska verksamheter att IT-leverantörerna kan hitta sina nya roller och tillsammans med kunderna uppnå de verksamhetseffekter IT har potential att skapa.

Det säger Hans Werner, CEO på Radar, i en kommentar till rapporten.

 

Ledande leverantörer 2016

Nedanstående leverantörer är de inom varje segment som har den högsta genomsnittliga kundnöjdheten i Radars undersökning Leverantörskvalitet 2016. Inom parentes anges den placering leverantören hade i föregående års undersökning. Jämförelser med föregående år är dock inte helt rättvisande, då de segment som kundnöjdheten mäts inom har förändrats.

 

Infrastruktur & drift   Verksamhetsnära IT
1 DGC (2) 1 iStone (5)
2 CloudPro (Ninetech)*** (5)* 2 Infotool (3)
3 Dicom (2)* 3 Acando (2)
4 Basefarm (ny) 4 Orango (1)
5 Proact (ny) 5 Softronic (ny)

 

Användarnära IT   Konsulttjänster
1 TDC (ny) 1 AddPro (4)**
2 Axians (ny) 2 Evry (5)
3 Caperio (5)** 3 Sogeti (1)
4 Office IT-Partner (ny) 4 Advania (ny)
5 Canon (ny) 5 Knowit (4)

*      2015 års placering avser kategorin “Outsourcing och drift”.
**    2015 års placering avser kategorin “Infrastrukturtjänster”.
***   CloudPro är ett helägt dotterbolag till Ninetech. Sedan 1 maj 2016 är de leveranser som bedömts i kundnöjdhetsmätningen överlåtna till dotterbolaget.

 

Radars årliga undersökning av kundnöjdhet och upplevd kvalitet inom den svenska IT-tjänstemarknaden omfattar fyra segment: Infrastruktur & drift, Verksamhetsnära IT, Användarnära IT och Konsulttjänster.
I årets undersökning deltog drygt 650 svenska verksamheter som tillsammans utvärderat 127 IT-leverantörer.

Läs mer under Leverantörskvalitet 2016.