Tillväxt och stark efterfrågan på IT-tjänster – IT Radar 2017

Radar Ecosystem Specialists årliga rapport, IT-Radar, visar att den totala IT-marknaden ökar med 2,1 procent, motsvarande 3,2 miljarder kronor, under 2017. Starkast tillväxt återfinns i tjänstesegmentet med 4,0 procent ökning och en omsättningen som når dryga 105 miljarder kronor för 2017.

Konsultmarknaden

Den svenska konsultmarknaden präglas av stabiliserade priser trots stark underliggande efterfrågan och endast marginell påverkan från priserosion. En ökad konkurrens från konsultmäklare, offshore-leverantörer och traditionella leverantörer är huvudorsak till att priserna inte stiger i direkt relation till den ökade efterfrågan.

Med en större andel ramavtal, konsultmäklare och single sourcing-avtal begränsas den öppna marknaden vilket skapar en ökad prispress på leverantörerna:

  • 12 procent av konsultmarknaden hanteras i dag genom mäklare.
  • 20 procent av värdet på konsultmarknaden hanteras genom ramavtal.
  • Sourcingtrenden fortsätter och andelen externt inköpt IT ökar

Värdetillväxten på konsultmarknaden blir 3,6 procent och når ett totalt värde om 55 miljarder kronor samtidigt som den volymmässiga tillväxten ökar med 5-6 procent för 2017. Överlag sker den kraftiga tillväxten inom samtliga segment med tonvikt inom verksamhetsnära områden såsom projektledning, arkitektur och specialistroller.

Outsourcingmarknaden

Tillväxten för den svenska outsourcing-marknaden blir enligt Radars prognoser 1,5 procent under 2017 för att nå ett värde av 28 miljarder SEK. Tillväxten baserar sig på ökade volymer samt ökad aktivitet inom branscher som tidigare haft låg aktivitet inom outsourcing. Jämfört med föregående år ska färre avtal omförhandlas vilket kan ge en god förhandlingssituation för beställarsidan.

Förflyttning och naturlig tillväxt inom molntjänster beräknas till 13,5 procent vilket motsvarar en värdeökning om 1,3 miljarder kronor för att nå totalt 11.1 miljarder kronor för 2017.

Ladda ner rapporten (gäller kunder med abonnemang)

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.