Radars branschrapport #2: myndigheter

Pressmeddelande: Rapport från Radar Ecosystem Specialists om statliga myndigheter.

Myndigheterna brister i IT-effektivitet

Pressmeddelande. En ny rapport från Radar Ecosystem Specialists visar att kostnaderna för IT ökar hos de statliga myndigheterna. Samtidigt har de svårt att dra nytta av den pågående industrialiseringen av IT. 

Inte minst händelserna kring Transportstyrelsen har fått en hämmande effekt på investeringar inom outsourcing och molntjänster.

– Vi tror att myndigheterna inte får ut full nytta av IT-investeringarna trots att man gör väldigt mycket rätt inom det digitala området. Huvudorsaken är att kostnaderna för produktion och leverans av det som är att betrakta som alltmer standardiserade kostnader är för höga jämfört med hur det ser ut i den privata sektorn, säger Hans Werner, vd för analys- och rådgivningsföretaget Radar.

Enligt myndigheternas egna bedömningar – via Ekonomistyrningsverket – är prognosen en höjning av IT-kostnaderna med 23 procent per användare fram till 2019. Radars mätningar visar att ökningen av myndigheternas IT-budget mellan 2017 och 2018 har mer än fördubblats, från 0,6 procent till 1,4. Det innebär dock en lägre ökning jämfört med det nationella snittet av alla typer av branscher, som ligger på 1,6 procent. Samtidigt är ökningen av den verksamhetsfinansierade delen av IT högre än det nationella snittet – 4,8 procent mot 4,4 procent. Ökningen av verksamhetsfinansierad IT har varit väsentligt större än det nationella snittet under många år.

– Huvudorsaken är den uteblivna rörelsen mot det allt mer industrialiserade ekosystemet, med ett lägre utnyttjande av molntjänster och lägre utnyttjande av outsourcing än genomsnittet. Myndigheterna kommer därmed inte åt de marknadsmekanismer som ger priserosion och lägre produktionskostnader, säger Hans Werner.

Statliga aktörer har en god förståelse för säkerhet. Men valåret 2018 medför nya utmaningar och krav att leva upp till. Myndigheter och verk bör bland annat bli bättre på att koppla samman säkerhetsstrategin med digitaliseringsstrategin – bara hälften gör det idag.

Transportstyrelseskandalen och andra cybersäkerhetsrelaterade incidenter under det senaste året visar samtidigt att statliga myndigheter har brister i hanteringen av känslig och säkerhetsklassad information. Flertalet statliga aktörer har visat sig sakna kunskap om hur deras uppdrag riskerar att påverkas av andra myndigheters hantering av information och data. I debatten har därför outsourcing inom offentlig sektor blivit synonymt med risktagande. Det har lett till en försvagad benägenhet att både outsourca och utnyttja molntjänster.

– Myndigheterna behöver utnyttja det GDPR-arbete man har gjort där man har klassificerat data, och använda det för bli bra beställare av externa tjänster i syfte att producera och leverera kapacitet kring data till lägre kostnad. Dessutom behöver man bli bättre på styrning av leverantörerna, inte bara på att upphandla, säger Hans Werner.

Rapporten går att ladda ned för kunder hos Radar eller att köpa separat genom att kontakta Radar.


För vidare frågor, hör av dig till

Hans Werner, VD
hans.werner@radareco.se
Mob +46 (0)73 539 15 51