Nya IT-nyckeltal 2021

Nya IT-nyckeltal pekar på 50% ökning av det faktiska värdet av den samlade svenska IT-finansiering

Radar publicerar i rapporten Nya IT-nyckeltal 2021, anpassade nyckeltalsberäkningar för svenska verksamheters samlade finansiering av IT. Bakomliggande faktorer till de nya nyckeltalen är bland annat den breddning av IT-ekosystemet som nu sker med ökad konvergens mellan traditionell IT och industriell IT (OT) samt en kraftigt ökade andel IT som direktfinansieras av R&D-projekt inom affärs-, tjänste- och produktutveckling. Utvecklingen som Radar tidigare beskrivit i rapportserien ”Den perfekta stormen” har nu nått förändringen runt mätbarhet och nyckeltal för IT inom olika branscher.

Den allmänrådande synen på finansiering av IT har inkluderat traditionell IT-drift och infrastruktur samt den operativa, branschspecifika och verksamhetsfinansierade, IT-tekniken. Radar tar nu, som ett resultat av tidigare analyser, steget att vidga vyn för att peka på och tydliggöra de sektorer och intresseområden som får en allt viktigare roll i det nya IT-ekosystemet.

Konkret adderas nu konvergerande områden runt branschspecifik teknik till verksamhetsfinansierad IT. Detta innebär att de delar av R&D-området som nyttjar IT, ny teknik och plattformsbaserade lösningar redovisas separat vilket ökar antal intressenter ytterligare.

Den nya beräkningsmodellen som inkluderar delar av OT och delar av R&D i den samlade finansieringen, visar på en ökning av IT-ekosystemet från cirka 215 miljarder till 382 miljarder i Sverige år 2021. Utvecklingen varierar stort mellan olika branscher vilket presenteras i detalj i rapporten.