Entries by Mats Wahlgren

Tidiga insikter inför IT Radar 2013

Den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld påverkar de stora verksamheterna i Sverige på ett mer påtagligt sätt än tidigare. Med minskad konfidens så minskar man nu lageruppbyggnad, minimerar nivåer på kapital i arbete och ser över sina kostnader. Samtidigt så visar SMB segmentet i Sverige en något bättre konfidens då de är mer beroende av […]

Radar 4 Predictions för 2013

– Ett utdrag ur den presentation som Radar håller om trender och utveckling i Sverige och Norden. Under loppet av några år har Radar följt utvecklingen på såväl leverantörssidan och kundsidan. Sedan den första stora IT investeringen gjordes i en större svensk verksamhet 1956 så har det inte skett någon påverkande industriell utveckling avseende affärsmodeller […]

IT-verksamhet i små och medelstora organisationer

– Små och Medelstora verksamheter står inför stora IT utmaningar. IT-användningen skiljer sig åt inom SME segmentet. IT-mognaden hos de medelstora verksamheterna kan jämställas med den hos de stora. För de små verksamheterna är dock skillnaderna stora mellan de som har 1-9 anställda, 10-49 och 50-99 anställda. SME representerar totalt 98 procent av alla svenska […]

Radar om trenderna inom integration

Radar trendspaning på integrationsområdet med tillhörande KPI:er. Det kommer inte finnas hårdvara utan integrerade tjänster, tjänster utan omgivande applikationer eller värdekedjor som inte använder värdenätverket där partners är integrerade i processen för att skapa mervärde. Nästan samtliga affärer kommer att göras och pengar tjänas, när känd teknik integreras effektivt, samtidigt som aktiv innovation integrerar ny. […]

Radars uppdatering av konsultmarknaden 2013

Volymökning utan tillväxt då nya inköps- och affärsmodeller vinner mark. Radars uppdatering av konsultmarknaden 2013, visar på ett större branschberoende än på många år. Värdetillväxten uteblir på kompetensområdet samtidigt som efterfrågan ökar på en försiktig nivå räknat i antal timmar. Högre aktivitetsnivå och förbättrad effektivitet i leverantörsledet nödvändig för framgång på en förändrad marknad. Den […]